|
کدخبر: 155638

معضل کم آبی در صنعت فولاد!

یکی ازمهمترین معضلات پیش روی صنعت فولاد؛کم آبی ومسائل حاشیه ای آن است.ازسالیان پیش به دلیل عدم وجود یک برنامه مدون و اصولی وبراساس بخشی نگری وجزیره ای عمل کردن مسئولان تصمیم گیر درعرصه صنعت؛ باصدورمجوز های بی رویه وعدم پایش نیازهای کشوربه فولاد ومصنوعات آن ؛واحدهای تولیدی فولاد بی رویه وبدون جانمایی دقیق ؛دریک پراکندگی غیرعقلایی درکشورایجادشدند.

معدن معضل کم آبی در صنعت فولاد!

یکی ازمهمترین معضلات پیش روی صنعت فولاد ؛کم آبی ومسائل حاشیه ای آن است.ازسالیان پیش بدلیل عدم وجود یک برنامه مدون واصولی وبراساس بخشی نگری وجزیره ای عمل کردن مسئولان تصمیم گیر درعرصه صنعت؛ باصدورمجوز های بی رویه وعدم پایش نیازهای کشوربه فولاد ومصنوعات آن ؛واحدهای تولیدی فولاد بی رویه وبدون جانمایی دقیق ؛دریک پراکندگی غیرعقلایی درکشورایجادشدند.

متاسفانه هنوز هم شاهد هستیم بسیاری ازمقامات و سیاسیون مناطق مختلف کشور صرفا بخاطر اینکه به مردم بگویند ماهم برای شماکاری کردیم مصرا به دنبال احداث واحدهای فولادی درمناطقی هستند که هیچگونه توجیه اقتصادی برای منطقه وکشور ندارد.

ازسال ۱۳۹۶که تدوین طرح جامع فولاد کشور دردستور کارقرارگرفت تا امروز که این طرح به ویرایش ششم خودرسیده است بازهم متاسفانه شاهد هستیم به این سندمهم و بالادستی درصنعت فولاد و معدن توجه نمی شود.

حدود بیست سال است که کشور وارد دوران خشکسالی شده است ؛بگذریم ازاینکه کلا کشورما دریک ناحیه گرم وخشک جغرافیایی قراردارد ؛اما بروز خشکسالی نیز مزید برسایر علل شده است.چالش کم آبی که درکشور بصورت یک اپیدمی درآمده است ؛ همه شئونات زندگی شهروندان ایرانی را تحت شعاع قرارداده است؛وخشکسالی حتی تبعات سوءاجتماعی دربرخی مناطق به همراه داشته وباعث مهاجرت های شدید به شهرها و تشدید حاشیه نشینی شده است.

صنعت فولاد که از صنایع آب بر است نیز ازاین معضل رهایی نجسته وهمچنان دربی آبی غوطه ورمانده.موضوع کم آبی زاینده رود ؛کارون ودیگر رودخانه های بزرگ کشور باعث شد تاطرح عظیم انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی کشور مطرح واجرایی شود وخوشبختانه طی چهارماه گذشته امسال شاهد افتتاح دوفاز از انتقال آب خلیج فارس به یزد وکرمان دو قطب بسیارمهم صنایع معدنی و فولادی بودیم.این پروژه که در سه فاز اجرا می شود؛ درفاز اول از آب شیرین کن در خلیج فارس شروع شد تا به معدن گل گهر در سیرجان رسید، فاز دوم از گل گهر به سرچشمه است و فازاز سرچشمه به چادرملو در یزد می رسد.

دراینکه اجرایی شدن این طرح یک کاراستثنایی وعظیم است که ازرهگذر آن آب شرب وآشامیدنی بسیاری ازشهرهای مرکز کشور نیزبهره مند می شوند امانباید مارا ازاین مهم باز دارد که بازهم بصورت بی رویه مجوزهای فولادی صادر شود.

تامین مالی این پروژه به وسیله ۳ شرکت گل گهر، سرچشمه و چادرملو و از محل منابع داخلی شرکت ها یا فاینانس تامین می شود.دست اندرکاران وزارت صمت و حتی جهاد کشاورزی باید طرح جامع فولاد کشور را بعنوان یک سندبسیارمهم دردستور کارقراردهند و برمبنای آن و براساس نیازهای واقعی کشور به این صنعت توسعه گرا بپردازند.

ارسال نظر