|
کدخبر: 131985

۸۲۰ واحدتولیدی - صنعتی استان در دستور کار گازرسانی

محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت : درنیمه نخست سال جاری تعداد۴۲واحد تولیدی ،صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد با اجرای ۳۵ کیلومترشبکه تغذیه وتوزیع گاز دار شده اند

صنعت  ۸۲۰ واحدتولیدی - صنعتی استان در دستور کار گازرسانی

محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت : درنیمه نخست سال جاری تعداد۴۲واحد تولیدی ،صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد با اجرای ۳۵ کیلومترشبکه تغذیه وتوزیع گازدارشده که بااحتساب آن،تعداد واحدهای تولیدی، صنعتی بهره مند به ۴۷۷ واحد رسیده وباجایگزینی گازبه جای سوخت مایع به میزان ۳۵میلیون و۳۰۵هزار لیتردرسال درمصرف سوخت مایع صرفه جویی شده است.

خبر شرکت گاز

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی سیدامیر قائم مقامی رئیس برنامه ریزی وکنترل این شرکت درادامه گفت:با توجه به ماموریت این شرکت در سال جهش تولید، هم اکنون گازرسانی به ۱۴۸واحد تولیدی،صنعتی دردست اجرا می باشد و به حول وقوه الهی درصورت تحقق برنامه تاپایان سال۹۹، تعداد واحدهای صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد وبهره مند ازگاز به حدود ۶۲۷ واحدخواهدرسید که با احتساب موارد جدید ۷۶درصد از واحدهای صنعتی مشمول تاپایان سال به شبکه گاز سراسری متصل خواهند شد.وی درپایان افزود: میزان پوشش گازطبیعی درسطح خانوارهای استان ۹۶ /۹۹ درصد می باشد وتا پایان سال جاری تمامی روستاهای حائز شرایط قانونی دراستان نیز ازنعمت گازطبیعی برخوردارخواهندبود.

 

منبع: شرکت گاز استان مرکزی
خبرنگار: فروغ کمال آبادی

ارسال نظر