|
کدخبر: 185592

افزایش قیمت آهن آلات ساختمانی در بازار امروز (۱۴۰۰/۴/۲۱)

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته کمی افزایش یافت.

صنعت و معدن افزایش قیمت آهن آلات ساختمانی در بازار امروز (۱۴۰۰/۴/۲۱)

 آخرین قیمت آهن آلات در بیست و یکم تیر ۱۴۰۰ در بازار به شرح زیر است:

 

 

 

قیمت روز تیرآهن کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۲۲ ۱۷,۴۳۱,۱۹۲
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۳,۳۰۲,۷۵۲
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ ۲۹,۱۷۴,۳۱۱
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ ۳۷,۱۵۵,۹۶۳
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ ۴۵,۶۸۸,۰۷۳
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ ۵۶,۸۸۰,۷۳۳
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ ۶۶,۰۵۵,۰۴۵
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ ۷۳,۷۶۱,۴۶۷
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۵۰۰ ۸۶,۲۳۸,۵۳۲
قیمت روز میلگرد کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵ امیر آباد کلاف ۴.۵ ------
هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب شاخه ۶ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۷.۵ ۱۵۵,۹۶۳
هر کیلو میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۱ ۱۵۵,۹۶۳
هر کیلو میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۵ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۹ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۲۵ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۰ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۶ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متری ۴۷ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۵۶ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۷۵ ۱۵۴,۱۲۸
قیمت روز پروفیل کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ کیان پرشیا ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۴.۵ ۲۲۳/۳۹۵
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۵.۵ ۲۲۲/۹۳۵
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۶.۵ ۲۲۲/۴۷۷
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۷ ۲۲۲/۴۷۷
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۹.۵ ۲۲۲/۰۴۵
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۹ ۲۲۲/۰۴۵
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۶ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۷ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۵ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۹ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۸ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۳ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۷ ۲۲۸/۴۴۰
قیمت روز ناودانی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناب تبریز ۶ متری ۴۲ ------
هر کیلو ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۴۴ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۲ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۶۴ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۱۵ ------
هر کیلو ناودانی ۲۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۳۰ -------
قیمت روز صفحه ستون کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸   --- --- ۲۰۱/۸۳۴
هر کیلو ورق ۱۰   --- --- ۲۰۱/۸۳۴
هر کیلو ورق ۱۲   --- --- -------
هر کیلو ورق ۱۵   --- --- ۱۹۷/۲۴۷
هر کیلو ورق ۲۰   --- --- ۱۹۷/۲۴۷
هر کیلو ورق ۲۵   --- --- -------
قیمت روز نبشی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ ناب تبریز ۶ متری ۹ -------
هر کیلو نبشی ۴ ناب تبریز ۶ متری ۱۵ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز ۶ متری ۲۲ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو نبشی ۶ ناب تبریز ۶ متری ۳۲ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو نبشی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۵۸ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۹۰  
هر کیلو نبشی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۱۳۰ -------
قیمت روز ورق سیاه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲   رول ۱۲ -------
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۰۹/۱۷۴
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۰۹/۱۷۴
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۲۷/۵۲۲
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۳۶/۶۷۹
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۳۴/۸۶۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۴۶/۷۸۸
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۳۴/۸۶۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۳۴/۸۶۲
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ ---
قیمت روز تسمه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰   ۱۲ متری ۲ -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵   ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰   ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰   ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰   ۱۲ متری --- -------
قیمت روز مفتول کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو حرارتی --- --- --- -------
هر کیلو زیگزاگ --- --- --- -------
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ --- --- --- ۱۸۹/۰۰
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ --- --- --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ --- --- --- -------
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ --- --- --- -------
قیمت روز خاموت کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو خاموت ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ --- --- --- -------
قیمت روز ورق گالوانیزه کارخانه رول وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان ------- ------- ۳۰۱/۸۳۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۲۲۷/۰۶۴
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۲۶۹/۷۲۴
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس کوتاه ------- ۲۶۲/۳۸۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸   ------- ------- ۲۶۰/۵۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹   ------- -------  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱   ------- ------- ۲۵۵/۰۴۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵   ------- ------- ۲۵۵/۰۴۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵   ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲   ------- ------- -------

 

منبع: بازار

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...