|
کدخبر: 155409

گزارش عملکرد چند شرکت بورسی در بهمن

شرکت‌های «ساربیل»، «خموتور» و «کرازی»،«سخزر»، «دسبحا» گزارش عملکرد ۹ ماهه خود را منتشر کردند.

بورس گزارش عملکرد چند شرکت بورسی در بهمن

سیمان ارتای اردبیل(ساربیل): درآمد ماهانه شرکت در بهمن امسال ۱۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ۹۹ افزایش ۱۱درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۹۸‌درصد افزایش یافته است. درآمد بهمن ماه شرکت ۵‌درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ۹۹ در مجموع مبلغ ۸/ ۲۸ میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۶۰‌درصد داشته است.

موتورسازان تراکتورسازی ایران(خموتور): درآمد ماهانه شرکت در بهمن امسال ۷۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ۹۹ افزایش ۱۷‌درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۱۱‌درصد افزایش یافته است.درآمد بهمن ماه شرکت ۴۱‌درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. ۳ درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۹۷ درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ۹۹ در مجموع مبلغ ۶۲۰ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۸۶ درصدی داشته است.

کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (کرازی): درآمد ماهانه شرکت در بهمن امسال ۴۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ۹۹ افزایش ۲۳ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۸۰درصد افزایش یافته است. درآمد بهمن ماه شرکت ۱۶‌درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. ۲۵درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۷۵‌درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ۹۹ در مجموع مبلغ ۴۱۵ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۹۷درصدی داشته است.

سیمان خزر(سخزر): درآمد ماهانه شرکت در بهمن امسال ۲۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به دی ۹۹ افزایش ۷۲ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۱۶ درصد افزایش یافته است. درآمد بهمن ماه شرکت ۳۹ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است. تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۲۰ میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۰ درصدی داشته است.

گروه دارویی سبحان(دسبحا): بهای تمام شده جمع سرمایه‌گذاری‌های انتهای دوره برابر با ۵¡۸۰۰¡۰۲۴ میلیون ریال بوده است. میزان سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس انتهای دوره برابر با ۳۴۳¡۷۵۴ میلیون ریال است که ۵/ ۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را در بر می‌گیرد. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارج از بورس در بهمن ماه تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور است.

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال نظر