|
کدخبر: 130237

این نمایشگاه ناجی صنعت تاسیسات شد

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی بعد از ظهر امروز پس از چهار روز فعالیت به کار خود پایان خواهد داد.

نمایشگاه این نمایشگاه ناجی صنعت تاسیسات شد

نوزدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی ۳۰ مهر ماه با حضور بهمن حسین زاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران، عبدالکریم جلالی مدیر عامل شرکت نماگر، پیرموذن نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران، حبیبی عضو شورای شهر تهران و حضور حدود ۱۶۰ شرکت کننده در حوزه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی افتتاح شد.

نمایشگاه تاسیسات به همت شرکت نماگر مجری برگزارکننده تا سوم آبان ماه ۱۳۹۹ میزبان فعالان صنعت تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی بود.

همچنین این نمایشگاه به دلیل شرایط همه گیری ویروس کرونا و محدودیت های ناشی از آن، بازدید عمومی نداشت و تنها متخصصان مرتبط با صنایع تاسیسات ساختمان با ارائه کارت مخصوص امکان بازدید از نمایشگاه را داشتند.

نمایشــگاه بین المللــی تأسیســات و سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی تهــران ســالانه پذیرای جمــع کثیــری از شــرکت های صنعتی داخلی و بین المللی است. ایــن نمایشــگاه طــی هجــده ســال گذشــته بــه عنــوان بزرگتریــن رویــداد تاسیســات در خاورمیانــه، همــواره بــا اســتقبال بی نظیر صاحبان صنایع مواجه بوده است.یکی از مهمترین علل برگزاری نمایشگاه ها ویــژه ارتقــای ســطح صــادرات و واردات می باشد.

گفتنی است نوزدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی بــا محوریــت: تجهیزات و سیســتم های گرمایشـی، تجهیزات سرمایشــی و تهویــه مطبــوع، تجهیــزات سردخانه ای و برودتــی، انــواع تجهیــزات تاسیســاتی، رادیاتــور، پمــپ، فیلتــر، شــیرآلات، انــواع لولــه و اتصــالات، تجهیــزات الکترونیکــی و سیســتم های اتوماســیون، گروه های خدماتی و پیمانکاری و... برگزار شد.

رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا، در این نمایشگاه بسیار پر رنگ بود و مسوولان برگزاری نمایشگاه، تمهیدات ویژه ای را در نظر گرفته و طرح غربالگری را در بدو ورود به نمایشگاه به اجرا گذاشته بودند تا از سلامت شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان تخصصی در نمایشگاه و رعایت کامل پروتکل ها مطمئن باشند و ملاحظات بهداشتی به خوبی رعایت شود.

به همین منظور، در ورودی سالن های نمایشگاه، از طریق غربالگری و تب سنج و ارائه بسته کاملی از لوازم بهداشتی شامل ماسک، دستکش، و الکل و ژل، بازدیدکنندگان تخصصی را مجهز به لوازم بهداشتی کرده بودند. از سوی دیگر، دستگاه های مخصوص ضد عفونی کردن دست ها نیز در ورودی تمام سالن ها قرار گرفته و بازدیدکنندگان با استفاده از الکل و ژل دست ها را ضد عفونی کرده و وارد سالن ها می شدند.

توسعه فیزیکی و افزایش درصد مشارکت ها از جملــه پارامترهایــی بود کــه بــه منظــور حفــظ بهداشــت و تامیــن سلامت شرکت کنندگان در ایــن نمایشــگاه لحــاظ شــده بود. معرفــی توانمندی ها و محصولات، برقــراری ارتبــاط مســتقیم با مشــتریان، شــناخت رقبــا و محصــولات آنــان، ارتبــاط بــا تامین کنندگان مــواد خــام، به روزرسانی دانــش تخصصــی، فرصــت جــذب ســرمایه گذار، انعقــاد قراردادهــای متعــدد و … نیز از مزایــای برگــزاری این نمایشــگاه بود.

رشد کمی و کیفی تولیدات متنوع ایرانی

گفتنی است بهمن حسین زاده در گفت و گویی از رشد کمی و کیفی تولیدات متنوع ایرانی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات سرمایشی و گرمایشی خبر داد و افزود: توجه به فناوری های جدید، تبادل دانش فنی و اطلاعات روز بین زنجیره تولید و مصرف با ایجاد فرصت های تازه سرمایه گذاری، توسعه بازارهای داخلی و خارجی با کالاها و اقلام باکیفیت رقابتی از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه تخصصی بود.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه تجهیزات فنی و پیشرفته جدید، ظرفیت های بالای صنایع ایرانی، ابداعات و نوآوری های متخصصان ایرانی را در معرض دید اهل فن قرار داد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ادامه داد: تولیدکنندگان ایرانی در تراز تولید کننده های جهانی هستند که با ارتقای کیفیت، نام و اعتبار و برندسازی در سطح دنیا شناخته و عرضه می شوند.

حسین زاده گفت: یکی از راههای دستیابی به پیشرفت در این حوزه، معرفی و شناساندن توانایی های فنی، تولیدی و صنعتی با کیفیت جهانی با پیشرفته ترین روشهای تولید در نمایشگاه های تخصصی سالیانه است.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی با تاکید بر اینکه صنعت ساختمان و الگوهای نوین ساختمان سازی مدرن از تاثیر بالای صنعت تاسیسات ایرانی و سیستم های نوین سرمایشی و گرمایشی تاثیر پذیر است اضافه کرد: یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین صنایع با ارزش افزوده که تاثیر بسزایی در بهبود، آسایش و کیفت زندگی را دارد؛ صنعت تاسیسات است.

بازدیدکنندگان تخصصی

عبدالکریــم جلالــی مدیر اجرایــی نمایشــگاه نیز، در گفت و گویی پیرامون چگونگــی برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــا وجــود محدودیتهــای اعمــال شــده در جهت مبارزه با ویــروس کوویــد ۱۹ گفــت :ایــن نمایشــگاه نیــز ماننــد بســیاری از نمایشــگاه هایــی کــه در حــال حاضــر نیــز بــا وجــود شــیوع کرونــا، بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در حــال برگــزاری اســت ، برپــا شــد.

وی افزود: نمایشــگاه هــای برگــزار شــده در حــال حاضــر بــا توجــه بــه شــاخص تخصصــی بــودن، بازدیــد کننــده هــای ویــژه خــود را دارند و ایــن امــر فرصــت مناســب تری جهــت رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی را بــه بازدیدکننــدگان و برگــزار کننــدگان مــی دهــد.

جلالی در ادامه محدودیت های سفرهای خارجی به دلیــل «کرونــا» را یکــی از دلایلــی ذکــر کــرد کــه مانــع از حضــور حداکثــری شــرکت های خارجــی در نمایشــگاه شــده اســت.

وی در پایان تصریح کرد: البتــه بســیاری از شــرکت های تولیــدکننــده خارجــی در ایــن صنعــت کــه در ایــران نمایندگــی دارنــد بــا ارائــه خدمــات و محصــولات خــود در ایــن نمایشــگاه حضــور داشتند.

ارسال نظر