|
کدخبر: 121658

قیمت روز انواع آهن آلات در بازار (۲۰ شهریور ۹۹)

امروز قیمت تیرآهن، ورق سیاه و مفتول افزایش جزئی را تجربه کرده است اما نرخ خاموت کاهش جزیی را تجربه کرده است.

معدن قیمت روز انواع آهن آلات در بازار (۲۰ شهریور ۹۹)

آخرین قیمت آهن آلات در ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

 

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۵.۰۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۸.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۸۸.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۸.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۱۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۰۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۰۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۰۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۰۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۰۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۰۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۰۹.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۱۰.۵۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۹۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۹۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۹۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۹۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۹۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۹۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۹۰.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۲۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۲۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۲۲.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۳۴.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۲۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۲۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۱۶.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۱۷.۰۰۰

منبع: تحلیل بازار

ارسال نظر