|
کدخبر: 102016

شرایط فروش ایران خودرو تغییر کرد

ایران خودرو در بخشنامه‌ای جدید، محرومیت ۲ ساله برخی برندگان قرعه کشی فروش فوق العاده خودرو را لغو کرد.

خودرو شرایط فروش ایران خودرو تغییر کرد

ایران خودرو در بخشنامه فروش فوق العاده محصولاتش اعلام کرده بود اگر برندگان قرعه کشی که طی ۴۸ ساعت مبلغ خودرو را واریز نکنند، به مدت ۲ سال از خرید خودرو با نرخ کارخانه محروم می‌شوند، این موضوع با واکنش وزارت صنعت روبه‌رو شد و در نهایت این گروه خودروسازی امروز با انتشار بخشنامه‌ای جدید، حرف خود را پس گرفت و اعلام کرد در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، محدودیت ۲ ﺳﺎﻟﻪ در ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﺷﺪه در بخشنامه شماره ۴۳۰۷ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ است.

همچنین طبق بخشنامه جدید ایران خودرو، ﭘﺲ از انجام ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و در زﻣﺎن تکمیل وجه، مبلغ ۱۰ میلیون ریال معادل ﻳﻚ میلیون ﺗﻮﻣﺎن از مبلغ ﺧﻮدروی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺴﺮ و ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ سال در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ جدید ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮان ﺧﻮدرو آمده است: ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺬ "ﭼﻚ" ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ محصولات ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺣﺬف شده اﺳﺖ. همچنین ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و اﻣﻜﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﭘﻴﺶ ازﻣﻮﻋﺪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داشت.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺪون اﺧﺬ وجه تا روز ۱۴ خردادماه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. همچنین اﻣﻜﺎن اﻧﺼﺮاف از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻬﻴﺎ است.

در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ۲ ساله از ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﺷﺪه در بخشنامه ۴۳۰۷ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از انجام ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و در زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ وجه، مبلغ ۱۰ مبلغ میلیون رﻳﺎل ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﺗﻮﻣﺎن از میلغ ﺧﻮدروی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺴﺮ و ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮدرو(ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ) ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوران ﺗﺮﻫﻴﻦ در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بر اساس این گزارش، گروه خودروسازی سایپا نیز در بخشنامه فروش خود، محرومیت ۲ ساله برندگان قرعه کشی را لحاظ کرده که تاکنون تغییری در این مورد صورت نگرفته است.

یک مقام آگاه در وزارت صنعت در مورد محدودیت اعلام شده از سوی خودروسازان برای برندگان قرعه کشی فروش خودرو به فارس گفته بود: چنین موضوعی جزء مصوبات کمیته خودرو نبوده و محرومیتی برای افرادی که قادر به خرید خودرو نباشند، تعیین نشده است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت مخالف اعمال چنین محدودیت هایی است، افزود: مصوبات کمیته خودرو، مبنای فروش فوق العاده خودروها است و ضوابط فروش خودرو در کمیته خودرو با حضور سرپرست وزارت صنعت، معاون دادستانی و معاون سازمان بازرسی کل کشور مصوب شده است.

به این ترتیب محدودیت ذکر شده در بخشنامه ایران خودرو و سایپا ماهیت اجرایی ندارد.

 

منبع: عصر خودرو
 • هادی ارسالی در

  به نظر عموم مردم تا زمانی که ۲شرکت خودرو سازی بطور فراوان خودرو به بازار تزریق نکنند ما شاهد گرانی خودرو در حاشیه بازار خواهیم بود وباید دست اقایان از ما بهتران در احتکار خودرو چند هزار دستگاهی قطع شود تا حق مردم مصرف کننده پایمال نشود وحضور قوه قضاییه به طور جدی شر ط اول این عدالت است تازمانی که اقایان به فکر مردم نباشند اوضاع همین است بس وحتما منافع عده ای در این بازار است وگرنه چطور اقایی چند صد دستگاه خودرو احتکار کرده وچطور ثیت نام کرده در صورتی با هر کد ملی فقط یک خودرو میدهند

  • ناشناس ارسالی در

   جای جای این مملکت پر از فساد، دزدی، سوء استفاده، خوردن بیت المال و.... شده. یکی باید به قوه قضائیه نظارت کنه. کجایه کاری عزیز. این خانه از پای بست ویران است. تا این سیستم باشه وضعیت همین هست. در ضمن مرگ بر آمریکا و هفت پدر جدش. گفتم بگم نگین غرب گراست. نه ما تو این مملکت همه چی داریم که اگه یه پشه هم نتونه باید تو یا بره بیرون به کسی نیاز نداشته باشیم. به شرط اینکه دزد هم نداشته باشیم.

  • سعید ابراهیمی زاده ارسالی در

   مردم نگران نباشید من خودروی طراحی کردم که به اجرا دربیارم همه کارخانه‌های ماشین سازی دنیا کم میارن

  • رم ارسالی در

   بسمه تعالی
   اگرمثل کشور مالزی وقتی یارانه ها را اجرا کردن.دولت وقت مالتی محمد همه صتعت گران وخودرو سازان را جمع کرد.وبه آنه هوشتار داد طی ۵سال صنعت خود را به صنعت جهان رشد دهیدوتوسعه پیداکنید وگرنه بعد ۵ سال سیاست در های باز ایجاد خواهد.شد.چون اگررشد صنعت به صنعت خارج کشور های پیشرفته توسعه پیدانکند.درها بسته است هیچ صنعت وخودرویی وارد نمی شود.بازار خودرو به اندازه کافی نیست وفشار به داخل می آورد.ایران هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد.درها رابست ویک سری حسابی مردم را سرکیسه کردن وهم خوردن وهم از مملکت بردن.باید دولت بعد هدفمندی یارانه ها بازار راپر واشباع می کرداز کالا وبعد ۵ سال سیاست در های باز داشته بازار از کالا وخودرو اشباع می شود.باید نبض اقتصاد را در مسیردرست هدایت می کرد.وجلو جولا نگاه بانکدارات ومیدانداران ودلالان و واسطه گران را گرفت.باید خودرو کشور های خارج را وارد کرد بدون مالیات وبا قیمت ارزان با زار را اشباع کرد از خودروی با کیفیت وهم امنیت بالا است وهم کفیت.وجان مردم به جهت بدست این خودرو سازان که خون مردم را می ریزن وبفکر پول هستند نه امنیت وسلامت مردم باید صنعت آنها را وارد کرد.وتکنولوژی آنها را کپی کرد ورشد صنعت را توسعه داد وبه آنها رسید.مثل صنعت موشک وپهباد مگر ما قبلا این صنعت را به این پیشرفت وتوسعه نداشتیم.وبا کپی برداری از صنعت خارج به بالاتر صنعت خارج هم دست یافتیم.انشاء الله دولت مردان ودلسوزان نظام بفکر رشد وتوسعه صتعت وامنیت مردم باشند.نه اینکه هروز پالان راعوض کنندازیک خودرو به خودروی دیگر سوار کنند.این یعنی توسعه نیافتن و عقب ماندن از خلاقیت ونو آوری وماشین های کاغذ درست کردن ومردن را به آتش زدن در خانه دوم این انسان وقتی از خانه بیرون می رود وسوار ماشین می شود.دوست دارداز سفر سلامت وبدون خطر برگردد.وامنیتش حفظ شود.وسالم به مقصد برسد.این نیازبه داشتن خودروی محکم و با امنیت است.که ما ایرانی ها از این امنیت بدور هستیم.وبفکر پول هستیم نه امنیت وخودروی باکفیت وارزان

  • محمد ارسالی در

   با سلام
   ۱.الآن تو هر خانواده حداقل چند نفر گواهی نامه دارند مثل خانوم خونه و پسر دخترای خانواده اینکه شرط گذاشتن پلاک به اسمشون نباشه غلطه چون اکثر خانواده خودرو دارن و برای افراد خانواده ثبت نام کردند
   ۲. خیلی از خانوار دارای خودرو مدل پایین هستند که توان خرید خودرو مناسب با این شرایط بازار ندارند.
   ۳.با این نحوه فروش مطمئنا خیلی از خودرو ها به دلیل عدم واریز وجه در زمان مقرر حذف و دست مصرف کننده نخواهد رسید و دوباره دلال های واسطه خودرو سازان تحویل خواهند گرفت....
   ۴. در کل سیاست تغیر نکرده فقط ملت سر کارن اگر دولت دستش با خودرو ساز تو یهکاسه نیست واردات رو آزاد کنه اونم خودرو های ارزون نه لوکس بهتنه برای گردن کلفت ها بشه مثل برنج و ...تا کمبود و التهاب بازار بخوابه وقتی بازار بالانس شد دوباره واردات خودرو رو محدود کنه پس میبینیم کامل مشخصه دست خودرو ساز و دلال و دولت تو دست همه که بتونن هر چه بیشتر نقدینگی کم و به جیب خودشون و آقا زاده های فرنگی واریز کنند...
   ۵. تو این مملکت هر کی داره تو یه باند و گروهی مشغول به رانت و ....کسی به دنبال مشکلات جامعه نیست ابنا فقط حف مفته و سرکار گذاشتن ملتی که خوششون میاد میه مو از خرس بکنند قافل از اینکه اون خرسا با حق خودشون خرس شدن!!

  • مهناز طاهری ارسالی در

   با سلام بنده خانمی 38ساله که یه پی کی 83 دارم و ماشینم فرسوده س و شوهرمم تو وانت تلفنی کا میکنه و ماشین مزدا داره برا کارش و من با دو تا بچه بزرگ نمیتوتیم تا شاهین شهر رو بریمو بیام و وسیله نداریم این چه شرطی هست که خوردو بنامشون باشه نمیتونند ثبت نام کنند ما ماشین داریم وبی بدرد نمیخوره و بی وسیله ایم بازم من ثبت نام کردم ولی نمیدونم چی میشه

  • ناشناس ارسالی در

   چرا پلاک برنمی دارن

  • ناشناس ارسالی در

   نه میتونین زیاد خودرو تولید کنین که ب همه برسه ن واردات خودرو ازاد میکنین اینجور مردم فقیر فقیر تر میشن ادم باید پول بده بازم با قرعه کشی ماشبن میدن بنظر من باید تولید بالا ببرین تا کشور پیشرفت کنه و به همه ماشین اونم باید خداکثر نصف قیمت ماشین نقد باشه بقیش قسطی تو 48 ساعت کدوم ادم معمولی میتونه پول جور شاید پول سرمایش طلا یا فروش چیز دیگه باشه لطفا یه فکر اساسی بکنین تا کشورمون جلو بره

 • جمشید ارسالی در

  امروز در صف انتقال تلفن همراه اول خانمی با بیش از ۳۰ خط همراه اول اعلام میکرد قره کشی حرف است من ۱۰۰ تا خودرو ثبت نام کرده ام و بدون قرکشی هرکسی ۱۰۰میلیارد تومان در حسابش پول دارد بدون قره کشی ماشین میگیرد ادرسش هم میگفت در سه راه ورامین بنگاه معاملاتی ماشین دختر خاله علی آقا علنا پیش همه اعلام میکرد.

 • دارا ارسالی در

  سرپرستان خانوار در اولویت خرید خودرو قرار گیرند چون به همه خانواده خدمت در تردد می دهند

 • ناشناس ارسالی در

  منه‌کارگر‌چطور‌باید‌در‌عرض‌ دوروز‌ کل‌مبلغ‌خودرو‌را‌باید‌جور‌کنم.باید‌۵۰درصد‌ رو‌بگیرن‌ بقیه‌ مبلغ‌مانده‌ زمان‌تحویل .لطفا‌به‌مسوولان ‌منعکس‌کنید. خواهش‌میکنم‌

 • مجید‌ توکلی ارسالی در

  با‌ سلام.جمع‌ کنید‌ هر‌ روز‌ یه‌ حرف‌ میزنید
  نمیتونید‌ تصمیم‌ بگیرید‌ استفاع‌ بدید
  مردم‌ نخرید‌ اینها‌ فقط‌ میخان‌ پولهای‌ مردمو‌ بگیرن

  • محسن ارسالی در

   ایرونیها اول حرف میزنن بعدا فکر میکنن. بابت فروش آبگرمکن های سایپا ایران خودرو صد مدل حرف زدن. هنوز سه ماه دیگه فرصت دارن واسه ضر زدنشون. خدارحم احمقهایی بکنه که اسم نوشتن. بابت اشغالی که تحویل نگرفتی چه پولی پرداخت میکنی احمق هموطن

  • ناشناس ارسالی در

   آمریکا آمریکا ننگ ب نیرنگ تو

 • علی سیف ارسالی در

  سلام قیمتهاکمی بالاست.واینکه.قرعه کشی خودروههادربین متقاضیهای زیادناامیدکننده است.جای اندیشیدن دارد.ممنون

 • محمد اسماعیل بیگی ارسالی در

  به قرآن یک ماشین به من بدهید سوار بشم ایشالله

 • وحید ارسالی در

  ببین مملکت به کجا کشیده که مدیران شرکت مزخرف خودروسازی ناز می‌کنن برای مردم... خفت و خواری از این بیشتر؟

  • محمدرضا ارسالی در

   وحید عزیز،برادر من،وقتی دست دولت و به اصطلاح مدیران دو غول خودررو ساز این مملکت توی یک کاسه باشه انتظاری بیش این هم مگه میشه داشت بگذریم از درصدهایی که از فروش هر ماشین به جاهای خاص باید بره!!!!!که اگر غیر از این باشه به عقل شما چرا نباید قانون درهای باز برای واردات خودرو اجرا بشه!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • لل ارسالی در

  کان لم یکن لذین آمنو

  • ناشناس ارسالی در

   😂😂

 • ناشناس ارسالی در

  کارخیلی خوبی کردین

 • ناشناس ارسالی در

  سلام بعضا وزارت صمت دارد اشتباه عمل می کند. اگر پیش پرداخت وجود داشت الان 5 میلیون نفر ثبت نام نمی کردند.الان همه ثبت نام کردند(اگر درآمد یه کاری می کنیم). وزارت صمت باید یک حساب به نام خزانه ارایه می داد

  • ناشناس ارسالی در

   سلام من یه وانت مدل۸۹ دارم نیاز به سواری دارم باید وانتو بفرشم سه سال بگذره بعد به من ماشین بدن اخه این چه کاری واقعا یک نفر نیست اینکارو توضیح بده

  • ناشناس ارسالی در

   اونهای که ثبت نام کردن دوسه تا ماشین دارن به اسم پسرشون یا به کسی که پول نیاز داره یکم بهش پول میدهد بعد به اسم اون به خودش ماشین درمیاره به کسی ماشین بدین که نیاز داره بخدا اونهایی که ماشین مدل ۸۰ ۸۵داره اینها به ماشین نیاز دارن پسره ۱۸ ساله میاد به پرشیا ثبت نام میکنه پسره ۱۸ ساله از کجا این همه پول میاره ثبت نام میکنه پدر این ماشین صفر داره بعد میخواد با اسم پسرش ثبت نام کنه بعد یه سال که سندش ازد شد میاره تو بازار با بالاترین قیمت میفرشه وقتی پسر ۱۸ ساله به ماشین ثبت نام میکنه چرا به داریه پدرش نگاه نمیکنید که ماشین صفر زیر پاشه وهیچ نیازی به ماشین نداره بخدا اینها خود دلالند

 • مهدی ارسالی در

  به نظر من حذف شرط پیش پرداخت (نصف مبلغ خودرو) قبل از قرعه کشی ،اشتباه و صد در صد به ضرر مردمه ، چون اولاً تعداد ثبت نام کنندگان (خریدار واقعی) کم میشد و شانس برنده شدن در قرعه کشی بیشتر و ازهمه مهمتر همه 25 هزار خودرو به صورت عادلانه به متقاضیان می رسید . یعنی از 100 هزار نفر که شرایطش رو داشتن و نصف پول روهم داده بودند 25 هزار نفر در قرعه کشی برنده و ماشین رو می خریدند .شاید کلا 500 نفرمنصرف میشدن و 500 تا ماشین دست خودرو ساز میموند و به دلالها می رسید. اما الان از 5 ملیون نفر که بیشترشون پول ندارن و الکی ثبت نام کردن ، 25 هزار نفر تو قرعه کشی برنده میشن و در بهترین حالت 10 هزار نفرشون نمیتونن پول خودرو رو بدن در نتیجه 10 هزار تا خودرو دست خودرو سازها میمونه و به دلالها می رسه . مگر این که در قرعه کشی رتبه بندی بزارن و بازرسها هم نظارت کنن که اگر مثلاً یکی از 25 هزار نفر اول پولش جور نشد یا منصرف شد ، نفر 25001 ، ماشین رو بخره و به این ترتیب جلو برن.

 • علی اصغر سهرابفر ارسالی در

  بنام خداوند يكتا
  با احترام ؛ واقعا اين ملت كي عاقل مي شوند تا بازيچه دست دولت نشوندباوركنيد اگر گاو و گوسفند را اين همه تحقير مي كردند الان فهميده بودند چكار بايد كنند!

  • خلیل ارسالی در

   خدا لعنتشون کنه
   فقط به فکر جیب خودشونن😔

  • ناشناس ارسالی در

   موافقم باهات هر همان خرست فقط پالونش عوض شده بهتره بگم که تو خریتشون بمونن بهتر تا بهشون هی بگی. وهی حرس بخوری

  • موسوی ارسالی در

   طرف میگه باید نصف پول خودرو رو میگرفتن موقع ثبت نام خبر نداره مملکت داشت سقوط میکرد بورس طلا دلار افت کرده بود ملت به زندگیش چوب حراج زده بودن

 • یک خریدار ارسالی در

  این همه پدر سوخته بازی ایران خودرو برای چیه خدا لعنتشون کنه

 • بی نام ارسالی در

  ایرانخودروسر هیچ یک از تعهدات خود نمی تواند تصمیم قاطع بگیرد وبایستدلذا بازار خودرورا دچارتنش وآشفتگی میکند مثال:حذف دومورد(داشتن چک،ومحرومیت دوسال درصورت انصراف وعدم تکمیل وجه)برتعدادتقاضا افزوده وبازاررا دچار التهاب میکندباعث م شودخورو به دست مصرف کننده واقعی نرسدبه نوعی پای دلالان مجدد وارد بازار میشود.

 • هاشم نوبخت ارسالی در

  درمورد پلاک جاری تجدید نظر شود اکثر مردم دارای پلاک جاری روی خودرو های فرسوده است تکلیف این مردم چی میشود چه گناهی کرده اند که داری خودرو فرسوده هستند.

  • مسعود ارسالی در

   لطفا شما هم مثل سایپا ثبت نام کنید کد ۱۶ رقمی ماوارد نمیشود چی کار کنیم ۶ تا بانک حساب جدید بازکردیم بازم نمیشه ،،سایپا بهتر ففط شبا میخاد راحت ،،ممنون با تشکر

  • ستار مظفری ارسالی در

   چرا دورغ وارد میکنی. یک کار گر ساده چک کجاست

 • ناشناس ارسالی در

  تنها دلالها هستن ک پلاک فرسوده ب اسمشون نیست خود مدیرا هم این میدونن.اکثر شرایطی هم ک گذاشتن بنفع دلالهاست تا مصرف کننده واقعی.مصرف کننده واقعی اول تا اخر از دلال باید بخره.خیلی از مردم شرایطشون جور نیست واسه ماشین قرعه کشی در نتیجه در بازار ازاد و ب نفع خودروساز ودلال باید ماشین بخر.ن خانی رفت نه خانی امد

 • ناشناس ارسالی در

  کاش گواهی نامه اجباری نبود چرا کارها رو سخت میکنید

 • محسن ارسالی در

  ببین کار بکجا کشید دو تا خودرو ساز که سر تا پای خودرو هاشون پنج میلیون نمی ارزه چه عشوه میان هر روز ی سازی میزنن مردم بدبخت هم باید به سازشون برقصن جای تاسف داره

  • ناشناس ارسالی در

   بخدا گل گفتی

 • ناشناس ارسالی در

  سلام برای من خانم سرپرست خانواده هستم واقعا نیازمندخودروهستم ومبلغ کل رانمیتونم یک جا پرداخت کنم حداقل وام خریدخودروبهم بدن یا برام قسط بندی کنند بتونم صاحب خودرو بشم به خدا دیوانه شدم چندسال میخام ماشین بخرم درتوانم نیست توراخدا فکرزنان سرپرست خانواده باشید

  • ناشناس ارسالی در

   من از کسانی که به جباران التماس می‌کنند بدم می‌آید حالت جزیه دادن به غاصبان عرب است

 • ناشناس ارسالی در

  مملکت بی صاحب هیچ کاری نمیکنه چرا پس قیمت بازار تغییر نکرد

  • ناشناس ارسالی در

   مملکت صاحب داره و بی غیرته، عرق مردمی نداره

  • ابراهیم حیدری ارسالی در

   منم دقیقاهمین مشکل دارم ثبت نام کردم ولی پولم حدود۲۰میلیون کمه ولی تاتحویل خودرومیتونم جورش کنم .من نمیدونم کسی که این بخشنامه هارومینویسه یادرواقع دستورمیده این مشکل نمیدونه که مصرف کننده واقعی کامل نمیتونه پول تو۴۸ساعت جورکنه حداقل یک هفته وقت میدادن کسی بخوادازکسی قرض بگیره بتونه

   پناه برخداهرچی خدابخوادهمون میشه فعلادوردوره این ظالماست

  • ناشناس ارسالی در

   آقا اگه شما ها آدم بودین قیمت ماشین رو ارزون میکردین

  • محمدرضا ارسالی در

   چو دانی و پرسی سوالت خطاست!
   بی صاحب جواب سوالته!

 • یه شهر وند ارسالی در

  خلایق هرچه لایق, مردم اگر به شخصیت و وجه اجتماعی خود ارزش قایل باشند, اجازه نمیدن براشون توهین بشه, فقط نخریدن, به خود وبه شعور خود احترام گذاشتن, البته دلالان مرتبط با خودور سازان, همیشه در صحنه حضور دارند, دستشون تو جیب همدیگر است,

  • ناشناس ارسالی در

   درود به شرفت اقا نخرید اگه نخریدمجبورن قیمت رو بیارن پایین در کشورهای دیگه کارگر با حقوق پمج ماهش میتونه ماشین بخره تو ایران باحقوق سه سال که هیچی نخوری فقط میتونی پراید اشغال بخری

 • علی محمد ارسالی در

  باسلام در تمام دنیا خودرو یک عمر مفیدی دارد ،حالا یک بنده خدایی مثل ما که مجبور خودرو تولید ۱۳۸۳ را سوار شود حالا شرط گذاشتید که پلاک فعال نداشته باشید ،این اصلا با منطق و عقل جور در می‌آید زمان عمر مفید یک خودرو را برای پلاک فعال در نظر بگیرد تا حداقل کار درستی انجام داده باشید

 • ناشناس ارسالی در

  این عادلانه نیست ایرانخودرو باید نگاه کنه کسی که ماشین به نامش نیست اول قرعه کشی بشه تا به دست مصرف کننده واقعی برسه ممنون

 • امیر۹۳ ارسالی در

  سلام حداقل یک هفته فرصت بدین ۴۸ساعت خیلی کمه

  • ناشناس ارسالی در

   توروخدا انصاف داشته باشید من کارگر مبلغ کل رو چطور 48 ساعته واریز کنم حداقل چن روزی فرصت دهید😢😢😢😢

  • ناشناس ارسالی در

   بابا وقتی نمیتونی چرا خودتو درگیره واوم قصدو بدهکاری میندازی

 • ناشناس ارسالی در

  اشتباه وصد اشتباه حتی یک بچه هم میدونه ک اشتباهه این اون شد ک دلالا می خواستن باید همون موقع ثبت نام تقریبا شصت درصد پولو می گرفتن الان اون آقایی ک هیچ نداره هم ثبت نام میکنه ببین چند نفر میشن تقریبا ۵۰درصد اضافه میشن طرف اسمش ک دراومد بلافاصله پول از طرف ب حسابش می ریزه و ماشین براش با قیمت ۵درصد ارزون تر از بالا تحویل میده بهر حال ایرونیه و راهش هم بلده اگه راه درستش ب نظر من پول قطعی و تمام شدش رو از مردم می گرفتن و اگه برنده نمی شدن پولشان ب اون حساب شباشون پس میدادن الان ک معنی نداره شماره شبا خدا رحم کنه

  • ناشناس ارسالی در

   باید نصفه مبلغو دوباره اجراش کنن تا ببینید چقد دزدو دلال غیره کم میشه

 • یاسر ارسالی در

  25000تا ماشین برای 5میلیون نفر، پس اونهمه پراید چی شد

 • ناشناس ارسالی در

  واقعا سخت که تمام مبلغ رو یک جا پرداخت کنیم برا ما کارگرا.دو قسطش میکرد خوب بود.

 • حسین ارسالی در

  با این تصمیمات اشتباه فقط راه را برای دلال و ان کسی که میخاد فقط شانسشو امتحان کنه هموارمیکنند بخدای احدوواحد که بهش اعتقادندارید منه جوان بعدعمری کارکردن ثبت نام کردم تاشاید ماشینداربشم ولی بخدایکی ازآشناها هیچ پولی نداره بیکاره ثبت نام کرده میگه میخام شانسمو امتحان کنم آخه بااین ثبت نامهای الکی مگه میشه خودرو بدست مصرف کننده برسه خدا آخه چرا ما جوونا توایران بدنیا اومدیم آخه کجای دنیا اینجوریه بابا کل پول ماشینم پرداخت کنی بازم نمیتونی ماشین بخری آخه چقدراین مردم اذیت میکنید این همه ظلم کجااتفاق میوفته بهونتون تحریمه خوب نمیتونی ماشین بزنی حداقل واردکننده باش اگه میتونی تولید کنی ماه به ماه بابرنامه خودرو به دست مصرف کننده بده خوب وقتی نمیدی پس این دلالها ونمایندگی ها که خودرو احتکارمیکنند ازکجامیارن پس نتیجه این میشه کلا مدیران مسعولان دستشون تویه کاسه هست دلال خودتونید الکی دلال دلال نکنید حجالت بکشید به جزفساد و دزدی هیچی ندیدیم تواین چندسال خدانشناسها منتشرکن آقای خبرگزاری که خداصاحب این مملکتو برسونه هرفردی که هست مارونجات بده ازدست این ظالمان والا ظالمان قدیم باید لنگ بندازن جلوی شما

  • محمدرضا ارسالی در

   حسین جان وجودت رو عشقه،خیلی گلی داداش.

 • م م ارسالی در

  تواین مملکت تا حالا هیچ طرحی به نفع قشر ضعیف نبوده . برف بیاد وای بر کلوخ بارون بیاد وای برکلوخ

 • ناشناس ارسالی در

  سلام تراخدا تحقیق کنید خونواده هایی که خودرو ندارن تو قرعه کشی باشن ،ما چند ساله نتونستیم صاحب ماشین بشیم شرمنده بچه هامون هستیم

 • ابرام ارسالی در

  سلام خسته نباشید من چهار فرزند دارم 18ساله عروسی کردم هیچ ماشینی تا حالا نداشتم کاشکی میشد بفهم که کی ماشین نداره من که شانس ندارم

 • ناشناس ارسالی در

  خودزو سازان داخلی که نمیتونند به همه تقاضای مردم پاسخ بدند خودروهای 3 و4ساله کشورهای پیشرفته را وارد کنند بفروشند تا قیمت کاذب خودرو شکسته بشه یا به خود مردم اجازه بدند خودرو وارد کنند

 • کووروش خان ارسالی در

  عجب ما ایرانیا بدبختیم....

 • ناشناس ارسالی در

  مدیرمحترم باحذف هرشرط به نفع دلالان مشه

 • صابر ارسالی در

  برگشتیم ب سالهای دهه شصت .والا زمان جنگ اوضاع بهتر از الان بود .

 • ناشناس ارسالی در

  این همه تصمیم گیری میکنند کاش حداقل تصمیم بگیرن پرداخت پول توی دو مرحله باشه. چه خبره صددرصد واریزی یکجا

 • اشکان ارسالی در

  باباماشین اصلا گرون بشه به درک نخواستیم فکری به حال خونه بکنین که واجبه

 • اصغر ارسالی در

  نخرید نخرید نخرید،با خرید شما آنها جان تازه تری خواهند گرفت،همه دزد همه پصت همه اشغال بی غیرت

 • صالح کعب ارسالی در

  همه ملت پول دارند اندازی ماشین که نوشتند
  هر طومبکی میزنید ما میرقصیم
  ملت خو ماشین مفت نمیخاهد یک زمانی
  پراید باری با ۳۵ میلیون پانصد کسی نبرد

  وچهارصد پنج باپیش پرداخت ۶ میلیون
  که دوتا دوست ان تا الان ماشینا دارند
  چقد فیلم در میارید این حق ملت نیست از خد ا بترسید بخدا اگه خدا برگشت ازشما منقرضتان میکنه ای مافیا ودلان

 • ناشناس ارسالی در

  بهترین کار این است که کل خودرو سازی تعطیل کنید و حدود ۱۰۰هزار نفری که بیکار میشند رو درواردات خودرو کار بدین وسود گمرکی خودرو رامناسب را از مردم بگیدید تامردم ماشین روزسوار بشند وآلودگی کمتر شود وبسات دلالها جم شود ورقابت بوجود بیا وبه نفع مردم شود

  • بتول ارسالی در

   چه نظر خوبی کاش مسعولین ببینند و بفهمند

 • علی بوشهر ارسالی در

  بابا این قرعه کشی هم عین همون بادکنک شماره 45توشانسیه بچگیه هرچی پول میدادیم اون بزرگه درنمیومد هرروز یه حرف خاک برسرتون هرلحظه یه تصمیم بی لیاقتا انشالا به زودی صنعت خودروسازی سپاه شروع میشه واینا دیگه گندشون جمع میشه

 • منوچهر ارسالی در

  اونایی که ماشین مدل پایین دارن چه گناهی کردن که نمی تونن شرکت کنن
  همین عذاب الهی که هر روز مجبورن یا پیش جلو بندی ساز باشن یا سر سیلندر تعمیر کنن یا وسط بیابان گیر بیوفتن والتماس اینو وان را بکنن کافی نیست
  ایشالا عذاب الهی گرفتار مقصران شود

 • فرشید کاظمی ارسالی در

  میدونید جالبی این قضیه کجاست. اینه که بایدپول رو بدی بوسم بدی 3ماهم نطق نکشی ک بهت ارابه مرگ تحویل بدن. جرات دارید رقابت رو باشرکتهای خارجی آزاد کنید تابه غلط کردن بیفتید.

 • روح اله ارسالی در

  سلطان خودرو میاد ثبت نام میکنه و به اسمش همه خودرو ها در میاد.
  جمع کنید این بساط رو تورو خدا..
  به امیر کبیر گفتن چرا از وقتی اومدی بر مسند قدرت در کشور دزدی نمیشه...
  گفت چون من دزد نیستم لذا زیر دست منم جرات دزدی نداره و همینطور برو تا آخر..
  اگه من دزدی میکردم آنوقت زیر دست من هم به خودش جرات دزدی میداد و قس علی هذا...
  الان به نظر شما در مملکت دزدی هست یا نه...
  درخت خودش کرمو هست.
  مرگ بر دزد...
  مرگ بر کسانی که بیت المال را به بیت الحال تبدیل کردن.
  یا امام زمان بظهورت شتاب کن.
  الهم عجل لولیک الفرج.

 • ناشناس ارسالی در

  باید فقط ب سرپرست ها ک ماشین ندارند ماشین بدهند اونم بدون قرعه کشی ،وگرنه دلال ب اسم فک و فامیل ثبت نام میکنه

  • ناشناس ارسالی در

   باید فقط سرپرست خانواده اول شرایطش داشته باشه که دلااا ب اسمه فامیلاشون نگیرن بعد ببینید متقاضیانی واقعی میان فقط

 • ناشناس ارسالی در

  ظلم این دو شرکت به مردم نشانه ای از آخرزمان است

 • ایران ارسالی در

  با این چرندیات بازارگرمی خوبی برای خودشان ایجاد کرده اند و این در حالی است که خیابانها از انبوه ارابه های مرگ در حال انفجار است . وجود انبوه این گاری ها در تعمیرگاه‌ها ، پارکینگهای خیابانی و خانگی جای خود .

 • ناشناس ارسالی در

  باسلام واحترام
  تروخدا نفری یه ماشین بدین بخدا قسم ماشینم فرسودس دکتری شیمی دارم مسافرکشی میکنم تا حداقل مدرکم که نمیخان مسافرمیزنم اطمینان به ماشینم باشه اقای وزیر شمارا بخدااین کاروبکنید بخدا قسم نود درصدمردم پول دادن اشنا همسایه بامشخصات اونا نوشتن بخدا قسم توفامیل ما همه این کارو کردن واقعا فقط میخان ماشینو گران بفروشن

 • علی ارسالی در

  سلام
  خدا وکیلی این ملت حقشون اینجوری خوار وذلیل بشن برین جای دیگه دنیا ببینید بهترین خودروهای جهان چجوری خودرو های لوکس را با شرایطی که برای مشتری مقدور باشه میفروشن اونوقت تو مملکت ما ملت بخاطر چهار تا محصول اشغال ایران خودرو و سایپا اینجوری تو صف پنچ میلیونی ثبت نام انجام میدن واقعا برای داشتن جامعه درست نیاز به حاکمان عادل نیست نیاز به ملت فهمیده و داناست که متاسفانه ما را چقدر احمق بار اوردن که اینچنین .....کمی تامل کنید ببینید این کارتون درسته ؟

  • رضا ارسالی در

   نه مردم فهمیده هستن برادر علتش اینه که بازار خودرو ایران فقط تو دست این دوتا خودروساز اشغاله که بیشتر نظام توش سهم دارن وقتی هیچ خودرو دیگه ای وجود نداره خو مردم چکار کنن مجبورن بخرن

  • ناشناس ارسالی در

   کاملا درسته اگه مردم فقط چندماه دست ازخرید بردارن کلا ماشینوبیخیال شن فقط چندماه ببینن چی میشه اینافقط به فکرچاپیدن ملت هستن افسوس که کسی نمیداند چی به سرشون میارن

  • م ارسالی در

   ما نباید به خودمون توهین کنیم.این رو همه خوب میدونیم که بازیچه دست دولت شدیم.اگر برای آمار قرعه کشی هم سقفی رو تعیین میکردند خیلی عالی بود ویااینکه واقعا به خانواده هایی که خودرو ندارن با همین قیمت خودرو رو بفروشند،در واقع شرط بذارن که سرپرست خانواده باید ثبت نام کنه،چون با وارد کردن کد ملی دار و ندار طرف تو سیستم میاد بالاو اونوقت متوجه میشن که طرف وسیله داره یا نه.چون الان تو این اوضاع گرونیِ سر به فلک قیمت خودرو و مسکن خیلی ها به همین قیمت راضین.کاش فکری هم به حال قیمت مسکن کنن

 • ن ح ارسالی در

  واقعا جای تاسف داره بزرگترین خیانتها به ایران با بزرگترین استقبال همراه میشه هموطن میدانید دارید چه می کنید توهین و رفتن و به زیر بار خفت و ظلم ما آیا تا به حال فکر کردید دارید چه آشغالی رو با چه قیمت گزاف و کیفیت تاریخ مصرف گذشته میخرید این تولیدات مایه شرمساری است عدم حمایت از این مافیایی خودرو باعث شکست اهداف آنها و کوتاهی دست آنها از مملکت ما میشود و مطمئن باشید که جوانان و نیروهای متخصص ایرانی فرصت عرض اندام پیدا خواهند کرد

 • ناشناس ارسالی در

  سلام لطفکنید کاری کنید که فقط کسانی واقعا نیازمندن برسد افراد مجرد وبقیه بذارید اولویت بعد بهتره اول سرپرست خانوار دراولویت باشد بهتر این راهکار اینه ممنون

 • Vahid ارسالی در

  متاسفم واسه همه مسولین و مخصوصا این دولت مکار... خدا لعنت تون کنه هیچ جا دست مردمو نگرفتین.. تو سیل. زلزله. کرونا. و...... فقط خود مردم هوایه همو دارن.. تا کی دزدی و چپاول این طرح رو چرا پراید 20، ت بود اجرا نکردین صبر کردین تا ۹۰ ت شد و جیب تون پر شد حالا ملتو مسخره کردین.. اگه کل پولو داشتیم که از شما نمیخریدیم صفر... پگگ

 • ناشناس ارسالی در

  ای بنده های خدا !هرچی ماشین که چندساله خاک میخوره و زاقارت شده با قیمت بالا میخوان بیاندازند به شما!
  آخی

 • ناشناس ارسالی در

  قرار بود یورو ۵ بشن و ماشین های این شرکتها ، استاندارد بشه .چی شد ؟

 • علی ارسالی در

  اینقدر دلال دلال نکنید آیا زمانی که ماشین ارزون بود دلال وجود نداشت؟؟؟ بعدم الان قیمت یه پفکم پنج برابر شده قیمت نون شیر پسته کاه جو یونجه اهن پیچ بادکنک وووووو ایا همه اینا دلالن؟؟؟ بابا دلال خود مردم هستن چرا دلال شدن؟؟؟ چون پولشون بی ارزش نشه ماشین و خونه و طلا و دلار ووو میخرن اینها همه بخاطر بی ارزش شدن پوله بعدم دلالا های واقعی خود همین مدیران هستند

 • علی اذربایجان غربی ارسالی در

  تا امروز میرفتیم ایرانخودرو کسی که مسعول فروش بودتا ثایت باز میشدتا۱۰ تا ثبت نام می کرد ولی بیرون کسی نمی توانست درمدت کم ثبت نام کند و۵ تا۸ میلیون میکرفت حالا خوداش شده ثرودتمندترین کادر ایرانخودرو مردم ایران عادت کرده اند گران خریدن را ولی این قانون دست اونها رابست ولی همه که پول دارن یانه دارن ثبت نام کردن اینطوری کاملان اشتباه است چون اگر به اون تعداد که قرار است بگیرن نصف اش بعد قورکشی نمی خرن چون موفتی بود ثبت نام کردن حالا ببینید تشکر

 • نشناس ارسالی در

  ببخشید‌این‌کان‌لم‌یکن‌یعنی‌چه؟آقای‌خودرو‌ساز‌‌فوش‌عربی‌نباشه‌ولک

 • محسن ارسالی در

  قیمت ماشین پژو405

 • مجید جلالی ارسالی در

  خلایق هر چه لایق

 • حسین معروفخانی ارسالی در

  دوستان چراناراحت هستید هرکس چه کسی که پول داره وچه کسی که پول نداره حق ثبت نام داره پس به کسی ربطی نداره که چرا فلان اقا پول نداره ثبت نام کرده چرا به نفع خودتون حرف میزنید بنظرمن هرکسی که شرایطشو داره ثبت نام کنه

 • مهدی ارسالی در

  هرروز یک ازمون و خطای جدید داریم اینبار ثبت نام و قرعه کشی بهتون قول میدم کسانی که ثبت نام کردن ۸۰ درصدشون توان تامین مبلغ رو ندارن و از فردای روز قرعه کشی تو دیوار شاهد فروش قرعه کشی هستیم میگی نه ببین با مردم کاری کردن شغلهاشون رو رها کردن رفتن سراغ دلالی چون سود بی دردسری داره

 • Mohamad ارسالی در

  سلام ما مردم هر جاصفی باشد حاضریم ازسیاه هها بیاموزیم پشت هم را دارن خودمونن کم بود .و کرانی بوجود میاریم بعد میگویم همچی گران نخریدبخدا از بی ماشینی نمی میری نخرید هر جنسی گران شد نخرید امتحان کنید.

 • خیرالله ارسالی در

  باسلام درقرعه کشی برای هر استان جدا گانه خودرو اختصاص بدهید. تشکر

 • ناشناس ارسالی در

  واردات خودرو باید آزاد شه تا وقتی این انحصار وجود داره این دوتا گاری ساز می تازونن

 • علیگرانگران ارسالی در

  گران نخرید مامردم همیشه باید صف داشته باشیم لعنت به اونا یی ککه تو خوردنی وام خودورو نگنید حو صله کنید نخرید اگر ارزون نشد ما جماعت بد بختیم باید زجر بکشیم پشت هم را نداریم از سیاهان بیا موز ید.....

 • ناشناس ارسالی در

  سلام ببخشید کجا باید ثبت نام کنیم

 • احسان ارسالی در

  بنازم به عقل نخودی مسئولان! خب با این کار الان یه سری میگن فعلا که پول نداریم ثبت نام کنیم ضرر نداره که، بردیم و پول هم جور نشد فوقش نمیگیریم! همینطورش شانس برنده شدن 1 به خدا عدد بود الان که دیگه هیچی! جمع کنید کاسه کوستونو مسخرشو درآوردید!

 • سعید پژوهنده ارسالی در

  بنده این دوسال بازنشسته شدم وتا کنون مالک ویا صاحب خودرو نبده ونیستم
  شاید از این الطاف فوق العاده وقرعه کشی صاحب خودرو باشم
  برای زیارت عتبات عالیات ویا تفریح وایران گردی تا بدن تحویل خاک ندادم
  بدرود

 • جلیل ارسالی در

  من که یه خودرو رده خارج دارم وفرسوده خب پلاک جاری دارم الان دخترم ثبت نام کرده دو سال محروم میشم از خربد خودرو؟لااقل یه قانون بزارید بررسی کنه پلاک خودرو های فرسوده و رده خارج رو براش استثنا قائل بشن و بهشون خودرو بدن...

 • ناشناس ارسالی در

  مرگ بر هر چی و هر کی که مفسد باشه چقدر مردم را اذیت میکنید یه خودرو انحصاری شده میخواید به مردم بدین چه سر همه در میارید جمع کنید برید با این خودروهاتون مردم رو بدبخت کردبد با این تولیدادتون چرا همش پول مردم رو می‌خورید یه ابم روش اخه این چه وضع تولیده

 • حسین ارسالی در

  اقاشمابایداول نصف پول ماشین رامیگرفتین الان توکوچه ما10نفرثبت نام کردن هیچ کدوم پول کرایه ماشین رانداردگفتم الکی ثبت نام نکنیدبزاریدالاقل کسی واقعانیازداره بگیره برگشت گفت منکه ندارم بایدهمه مثل من بشن آخه این چجورقرعه کشی است قسم میخورم نصف پنج میلیون اصلاپول ندارندگناه بقیه چیه آخه چرابدونه مصلحت کارمیکنیدکجای دنیاهمچون شرایتی گذاشتن بدون پول هرکس ازخواب بیدارشده ثبت نام کرده شماراقسم میدم بخدابیشترازاین ملت راامتحان نکنیدازخدابترسیدازروزقیامت که شماباورنداریدبترسیدچراالکی این همه آدم ثبت نام میکنید.بگیداقاماشین نمیدم 25هزارماشین 5میلیون ثبت نام واقعاملت راچی حساب میکنیدمن ندیدم روی حرفتون یکباربمونیدهرماه یه تقییربابااول مشورت کنیدازدلالهااجازه بگیریدبعدعمل کنید من پول ندارم مسال میزنم اومدم الکی ثبت نام کردم گناه امسال من چیه مگربدون پیش پرداخت قرکشی میکنندانهم پنج میلیون یهوبگیدمردم شماراسرکارگذاشتیم یخرده انصاف داشته باشیدازاه مظلوم بترسیدیه روز مطمئن باشیدتقاس پس میدید

 • اعظم دهقانیزاده ارسالی در

  کسانی را میشناسم که دو یا سه خودرو دارند که یک یا دوتا اون هم ماشین خارجی هست وهمه را به نام خانم شان زدند والان هم اسم نوشتندمن که میگم بازم اسم اونها تو قرعه کشی در میادچون همیشه شانس با پولدارهاست نه ککسانیکه ماشین ندارن یا یک قراضه دارند وامید به قرعه کشی

 • دهقان ارسالی در

  کسانی هستد که یک یا دو ماشین خارجی یا ایرانی دارند وزدند به نام خانم خانه دارشان والان اسم نوشتند وچون اقتصاد ما برای پولدارها شانس میاره در قرعه کشی هم اسمشون در میاد حالا میمونه خانواده ایی با دونفر کارمند ویک پراید قراضه

 • موسی حیدری ارسالی در

  برای واریز پول بعدازقرعه کشی حداقل مهلت رایک هفته کنیدیا نصف پول رابگیرند بقیه زمان تحویل چرابخاطریکدستگاه ماشین خون مردم را درشیشه میگیرید همه اینها نیرنگیه که حدالامکان ماشین تحویل ندهند

 • کارگر در به در. ارسالی در

  باسلام،لطف کنید به گوش مسئولین برسونید سرپرست خانوارهایی که خودرو ندارند را در اولویت قرادهند.تا بیش از این شرمنده خانواده ها شون نشن،

  • ناشناس ارسالی در

   اول اولویت باید بزارید واسه سرپرسته خانوار تا ببینید چقد دلال دستشون کوتاه میشه

 • ناشناس ارسالی در

  قبلا من در سامانه ام تا ثبت نام کردم با شماره خودم ولی شماره ام را واگذار کردم الان آن فرد نمی تواند ثبت نام کند بایستی چه کار کرد

 • ناشناس ارسالی در

  خاک برسرت مدیران ایران خودرو بیلاقتا نخرید مردم

 • Morteza ارسالی در

  باسلام‌.از همون اول باید به هرسرپرست خانواری که خودرو سواری نداره خودرو میدادن این همه هم گرونی نمیشد عین همون وام یک میلیونی.واین که پول یک جادادن خدایی خیلی سخته باید حداقل یه هفته مهلت بدن یاهم نصف باقیش واسه یه هفته.لطفا شماهم همینو بگید شاید یه پدر بیامرزی بخونه و به گوش اون اصلی ها برسه ان شاالله

 • ناشناس ارسالی در

  سلام لطفا مدت پرداخت وجه رو به یک هفته تغییر بدید ۴۸ ساعت فرصت کمیه .

  • ناشناس ارسالی در

   اگه ماشین بود پشت گوشمونم میبینیم ماشین کجابود مهلت همدبدن

  • احمد ارسالی در

   نگو بدشون میاد😱😱😱

 • Ali ارسالی در

  مردم رو همشون مسخره کردن یکی نیس به این ملت خر بگه چرا بازیچه اینا شدید اینا ۲۵هزارخودرو دارن چرادارن انقد ثبت نام میکنن
  فقط دارن همرو سرکار میزارن خدالعنتتون کنه که مردم رو خر فرض کردین
  شماکه انقد ماشین دارید چرااین همه ثبت نام میکنید وهمرو سرکارگزاشتید
  فقط میخواستید بازارو به هم بریزید وگرنه ماشین که ندارین

 • ناشناس ارسالی در

  فقط میشه. دعا کرد که حق به حق دار برسه. خداکنه هرکی واقعا ماشین نداره و احتیاج داره توی قرعه‌کشی برنده بشه.... به امید خدا....

 • اسی ارسالی در

  به قرآن کشورهای دیگه، کلی تصحیلات از دم قسط بدون سود التماس مردمو میکنن کسی ماشین نمیخره، اونوقت توایران پیش فروش وقرعه کشی میکنن. خیلی بدبخت هستیم خدایی. وای به حال مردم ایران😫

 • ناشناس ارسالی در

  اینهاهمش سیاه بازی 25هزارخودروبا6میلیون ثبتنام باعقل جوردرمیاد نه والا نه بلا بایدباهمین مدل پایین ها بسازیم وبسوزیم به امیدروزی که به ماشین صفر برسی

 • نسیم ارسالی در

  آقایون ، اصلا شما کارخانه لگن سازیتونو که در زمان احداثش خیامی خدابیامرز به فکر قطب ماشین سازی شدن در خاورمیانه بود و الان به این روز انداختینش را جمع کنین و بگذارین همون خارجیای بد ماشیناشونو وارد کنن ، همه چی درست میشه ...

  • محمدرضا ارسالی در

   بابا کجایی شما؟
   مگه برای درست کردن اینا اومدن؟نه عزیز خدا بیامرزه برادران خیامی رو یدونه بودن.اینا برای کندن از من وشما اومدن شما بد متوجه شدید!!!!!

 • جمال ارسالی در

  سلام.جهت اطلاع تا دوهفته پیش هزینه دادن تعویض پلاک ۶۷یا ۶۶ هزارتومان بود تاریخ ۹۹/۳/۱۳ هزینه آن شده ۱۳۰ هزار تومان چند برابر گران شد چه کسی جذاب گو است چر خودرو وطنی گران می شود هزینه های جانبی صد در صد گران می شود چه کسی جواب گو است

 • سفیر عدالت ارسالی در

  شاه دزدان الان ازطریق ایران خودرو ،سایپا دارند جیب ملت ایران رو ن خالی میکنند..مرگ بر راهزن خودرو..

 • Farhad ارسالی در

  ‏قرآن کریم کم فروشی را موجب ویرانی قوم مدین و نابود شدن قوم آن معرفی کرده است و در شش سوره از ۱۱۴ سوره قرآن کم فروشی مذمت شده است...باشد که پند گیرید.
  ‎سایپا ‎,ایران_خودرو ‎‎

 • ناشناس ارسالی در

  محدودیت ۲ ساله دیگه چه صیغه ی هست؟! یعنی هر کسی پول نداره و فقیره ، باید تاوانش هم بده ؟! خب ، پول نداشت ندید بهش ، چرا محرومش کنید؟!! این یعنی اولا فروش محصولات شرکت براتون مهم نیست دوما طرفدار گرونی هستید یعنی مردم از بازار آزاد خرید کنند! کنکور که نیست تقلب کنن از امتحان محروم بشن؟!! کدوم شرکت برا فروش محصولاتش محدودیت ایجاد میکنه؟!!

  • ناشناس ارسالی در

   خوب شما که پول نداری برای چی ثبت نام می کنی که الان نگران محروم شدنی؟

 • ناشناس ارسالی در

  چ

 • حامد ارسالی در

  وزارت اطلاعات سازمان بازرسی قوه قضائیه کجایی؟؟
  قانون مثل تار عنکبوت شده .حشره ها رو میگیره،حیوونای بزرگ رو نمیتونه مهار کنه

 • خلیل ارسالی در

  در مملکت که هر روز خبر از اعدام است یک جای ان هزار و صد ویک جای ان می لنگد
  چرا چرا چرا

 • رضا قائم پناه ارسالی در

  با سلام من هرچی پول جمع میکنم ماشین بگیرم نمیشه خودم کارگرم چهار نفر هستیم خسته شدیم انقدر با تاکسی اتوبوس رفتیم تا میام ی مبلغ جمع میکنم فرداش ماشین ده برابر رفته روش خدای چکار کنیم

 • ناشناس ارسالی در

  با سلام به نظر بنده و خیلی‌های دیگه بعد قرعه کشی پنجاه درصد قیمت خودرو و مابقی را تا زمان تحویل خودرو قرار بدید تهیه مبلغ بصورت کل سخته به چند دلیل یکی ممکنه پولش چک باشه یکی میخادیقرض بگیره یکی ممکنه زمین یا ملکی بفروشه آقایون روشنفکر آخه آدمی که پراید میخاد سوار شه حال پولیش معلومه آدم شک میکنه به حسن نیتتون

 • علی ارسالی در

  آخه 48 ساعت مگه طرف بانکدار باشه راحت بگید ماشین رو به سرمایه دار میدیم

 • مهدی ارسالی در

  به خدا ..۱۵ ساله ازداوج کردم ..شرمنده زنو بچه هامم .تا حالا نتونستم ماشین بخرم ...واقعا الویت با خانوادهایی باشه که ..ماشین ندارن ...

 • حبیب ارسالی در

  بقران قسم این دو شرکت دارن ظلم میکنند به مردم بهترین خودروها با اقساط 84 ماهه و سود صفر درصد در امریکا - شوولت و کامارو که اصلا قابل مقایسه با این قوطی ها نیست. چقدر ظلم تا کی ......؟ خدا خودت کمک کن

  • محمدرضا ارسالی در

   حبیب جان،تا وقتی بلا نسبت شما احمق در جهان هست ،مستکبر هم در نمیمونه عزیز.
   (از ماست که برماست)

  • محمدرضا ارسالی در

   خدا بسوزونه ریشه رو،تا شاید فرزندان ما از زندگیشون یه چیزی بفهمن.عمر ما که دیگه فنا شد و رفت.!!!!!

 • امیر ارسالی در

  همه این بازیا باعثش خود کارخونه های آشغال سازیه توی این دوسال گذشته هر چی تولید کرد بیرون نداد گذاشت تو پارکینگ که تو بازار کمبود خودرو باشه قیمت بره بالا به لطف دولت زد مردمی مرزها هم به کام خودرو سازی بسته که بتونه پراید 5 میلیونی رو تو بازار از طریق دلالش 90 میلیون بفروشه البته هم دولت هم خودرو ساز دم ملتو وجب کردن میدونن چکار کنن

 • ابوذر ارسالی در

  میخواستین یه فکری به حال کسانی که خودرو مدل پایین دارن بکنین مثل منی که یه پیکان دارم چگونه ثبت نام کنم وقتی خودم فقط گواهینامه دارم حتما ماشینمو باید بفروشم بی ماشین بشم که آیا تو قرعه کشی برنده بشم یا نه این وسیله ای که دارم از دستم بره

 • آلبوغبیش ارسالی در

  در مورد این دزدان (ایران خودرو و سایپا) هرچه قلم بزنید کمه

  • محمدرضا ارسالی در

   حرف درست جواب نداره.دمت گرم.

  • محمدرضا ارسالی در

   دزدا رو خوب اومدی،دزد با چراغ البته!

 • مصطفی آزاد ارسالی در

  ما گدایان ایران نه مردم ایران باید برای دادن پولمان در صف همه چیز به ایستیم و حالا شما گدایان عزیز برنده یک خودرو با پول کلان شده اید امیدوارم از خریدن اشغال خود راضی باشید...تا سر کیسه کردن دیگر الی برکته الله قربته الی الله...دیگر تحقیر تا چه حد ملتی که تاریخش را نداند محکوم به عقب گرد و شکست است...نگذارید علم و بیرق از دست مردم بیوفتد چون وقت میکنند کتاب بدست بگیرند و خدایی که بجز حضرات ایات کسی را هدایت نکرد...ممنون از توهین ها از اول عمر تا اخر زندگی

  • محمدرضا ارسالی در

   مصطفی جان به ما یک عمر یاد دادن که گدای مال به حق خودمون باشیم عزیز!!!!

  • محمدرضا ارسالی در

   من نطر دوستان هموطن ایرانی رو با دقت خوندم تنها خواسته ای که با تمام وجودم از خدا میخوام اینه که خدا بسوزونه ریشه این فساد رو از اون راس تا پائین،که اگر بالا کار خراب نبود ،وضع این مردم که روی ثروت خوابیدن این نبود؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

  • محمدرضا ارسالی در

   آقای آزاد عزیر،
   دوستت دارم و لذت بردم از متنی که نوشته بودید.نوشته شما کمی حالم رو خوب کرد.خوشحالم که هنوز در این سرزمین مردمانی با این تفکر زنده اند.برقرار باشی .

 • هوژنگ ارسالی در

  ما که بد بخت روزگاریم اینم روش ، نداشته باشیم ماشین بهمون که بر نمیخوره ، ولی دق که میکنیم تو مملکتی که خاکش طلاس مردمش بدرد خاک میخورن بمیرن بهتره ، ای بابا تا خدا بخواد جواب نامردی اینا رو بده دگه بدرد ما نمیخوره سختیامون کشیدیم و الفاتحه ،

  • محمدرضا ارسالی در

   هوژنگ جان.
   زنده باش تا ببینی ظلم تا ابد پایدار نیست.این حرف من نیست ،حرفِ تاریخه.

 • مرتضی ارسالی در

  اقا اولش نوشتی ۲ قسطه نصف اولش نصف ۳ ماه بعد خب رفتم جور کردم چیزی فروختم ثبت نام کردم .الان چرا باید همشو جور کنم بشینم ببینم بنامم درمیاد یا نه خدا وکیلی ۷۰ یا یا ۸۹ نقد داشتن اونم تواین شرایط فقط کار پول دارها ودلال هاست .خواهشا همون مرد باشید سر حرفتون ۲ قسطه باشه

 • ناشناس ارسالی در

  این سیستم منکه خودرو مدل پایین دارم میخوام بفروشم و مدل بالاتر بخرم چکار کنم یعنی الان اگه بفروشم باید چکار کنم به خودرو فشار بیارید به اندازه مصرف بازار مثل قبل تولید کنند میتونم اگه حقه بازی و دزدی را کنار بزارن بهانه تحریم نکنند بخاطر یک قطه الکی ماشینها را تو پارکینگ می خوابانند بعد هم از بازار آزاد سر در می اورد هزار تا هزار تا چرا وجدان ها از خواب بیدار شون

 • ناشناس از کاشمری ارسالی در

  یک فکری به حال این ماشین کهنه ها بکنید تو رو به خدا توانایی عوض کردن ندارن همه را جمع کنید به عو ض اینکه به بچه پول داری هیجده ساله ماشین بدین تا با ماشین کهنه تو جاده فاجعه درست نکنن خدا خیرتون بده ثواب داره

 • ناشناس ارسالی در

  سلام یه فکری به حال ماشین کهنه ها هم بکنید بهیجده ساله بچه پول دارا ندین هیجده ساله طبقه سه باباش ماشین کنه داره قادر به پول دادن برای ماشین نو نیست ماشین باباش را عوض کنید تاتوی جاده فاجعه درست نشه ممنون

 • متین ارسالی در

  کاش به همه نفراتی که ثبت نام کردن خودرو بدن تا دیگه خریدفروش توبازارنباشه من خودم ثبت نام نکردم

 • مصطفی ارسالی در

  سلام و خسته نباشید . لطفا شرایط خرید را بگونه ای اصلاح بفرمایید که شخصی که حداقل در دوسال گذشته یعنی ۲۴ ماه خودرو از سایپا و ایران خودرو خریداری کرده بتواند در خرید شرکت کنه چون خیلیها مثل من که دلال هم نبودیم مجبور شدیم خودروی خود را بعلت فشار مالی سال پیش یا امسال بفروشیم و حالا هیچ خودرویی برای خانواده نداریم و فرد دیگری هم گواهینامه نداره تا به اسم اون بنویسیم. لطفا ۳۶ ماه را به ۲۴ ماه یا ۱۲ ماه کاهش دهید . با تشکر

 • احمد اصفهان ارسالی در

  کان لم یکن=؟ بگین کنسل میشود مجبورن عربی بگین

  • محمدرضا ارسالی در

   احمد آقای گل
   این چه حرفی میزنی داداشم،عرب،عربی صحبت میکنه،ایرانی هم فارسی.شما از عرب چه انتظاری داشتی؟؟؟؟؟؟؟

 • زال پدرام ارسالی در

  کان لم یکن دیگه چ صیغه ای مگه فارسی بلد نیستین کل زبون فارسی را ازبین بردین اگه فارسی بلد نیستین برین کشورهای خودتون حاشیه خلیج اینجا چ میکنید

  • ناشناس ارسالی در

   عزیز خودتم داری میگی صیغه
   ما صیغه نداریم

 • شهروند ارسالی در

  سلام چرا پول خودرو رو یجا میگیرن سه ماه بعد تحویل میدین. خب لااقل 50درصدشو میگرفتین . حالا معلوم نیست کی برنده بشه

 • ناشناس ارسالی در

  سلام خسته نباشیداقای مسئولان کاش میشودراه بیاییداونایی که ندارن نصفش نقدنصفشم قسطی ممنون.فقط یه نگاه کنید.
  رده پایین که اونایی که ندارن توفشارن

 • مجید غنی پور ارسالی در

  سلام مگه قرار نبود نهایتا تا سه ماه بدن پس العان میگن حداقل سه ماه

 • داود ارسالی در

  مگه قرار نبود نهایتا تا سه ماه تحویل بدن العان میگن حداقل سه ماه اینم یه دروغ تورو خدا رسیدگی کنید مردم گناه دارن

 • ناشناس ارسالی در

  خدایش این شرکتای خودرو ساز اروپایی یا کره ای بفهمن ک چنین مردمی در حجم ۶میلیون نفری تو صف قرعه کشی خودروی بی کیفیت و گرون قیمت هستن الان دارن افسوس میخورن ک چرا کارخونه هاشونو تو ایران نزدن ،،،با وجود این ملتی ک ایران داره ارزوی هر شرکت خودروسازه ک تو ایران باشه ،،،اونجا اون ماشینای باکیفیت درجه یک رو التماس میکنن ب مردمشون ازدم قسط بخرن اینجا واسه ۲۵هزاز ماشین پلاستیکی بی ارزش گرون قیمت ۶میلیون توصف قرعه کشی اند ،،،،چ افسوسی میخورن حالا اونا ،،،التماس تفکر

 • عباس بابایی ارسالی در

  خدایش این شرکتای خودرو ساز اروپای ببینن ک تو ایران مردم واسه ۲۵هزارماشین پلاستیکی بی کیفیت گرون قیمت تو صف قرعه کشی هستن،با رقم ۶میلیون در انتظار خدایش کفرشون بالا میاد ،،اونوقت اونا بهترین ب روزترین ماشیناشونو ازدم قسط تحویل ۱روزه ارزون میدن ب مردم کشورشون اونا ناز میکنن نمیخرن ،خدایش حق دارن ۲دستی بزن توسرشون ک چ بازار فروش خودروی رو تو ایران از دست دادن

 • عباس بابایی ارسالی در

  واقعا متاسفم واسه خودم و همه ایرانی ها ،،،تاکی تحقیقر،بطور مثال خودروی تیوفایو ۳۸میلیونی دوسال پیش رو رسوندن ب بالای ۸۰میلیون ،ملت همیشه در صحنه هم واسه ۴هزارتا پژوپارس ۳میلیون ادم فقط تو قرعه کشی ثبت نام کردن ،،،،
  فقط جای تاسف داره

 • abbasbabaei ارسالی در

  فقط میتونم بگم از ماست ک برماست،،،،
  بطور مثال تیوفایودوسال پیش باقیمت۳۸میلیون رسیده ب ۸۰میلیون اونم قیمت کارخانه ،کلا ۴۰۰۰تاواسه فروش گذاشتن ۳میلیون واسش ثبت نام کردن ،،،،  داریم کجا میریم سهم توقعاتمون ازماشین استاندارد بروز تبدیل شده ب شانس بردن تو قرعه کشی ایرانخودروبا قیمت ۸۰میلیونی

 • حمید ارسالی در

  اون بیشعور احمقی که نمیتونه تصمیم قاطع بگیره چرا این همه مردم را بازی میده همون اول گفتن نصف مبلغ را واریز کنید چرا دوباره اومدن برداشتن تا ۶ میلیون آدم که نصف بیشترش دلال هست و پول پیش نمیخواد بده ثبت نام کنه؟ و اون بدبختی که تا الان نتونسته ماشین بخره شانس ش تو قرعه کشی چند برابر کمتر بشه؟ واقعا اف داره.

 • مصطفی ارسالی در

  حداقل نصف پول را بعد از قرعه کشی بگیرن و الباقیشو زمان تحویل خودرو.
  کدوم عاقلی تمام پول جنس نگرفته رو پرداخت میکنه؟

 • ناشناس ارسالی در

  س. فقط به سرپرستان که از دهسال پیش تا حالا ازسایپا خرید نکرده اند وبا شرایط پیش پرداخت نصف یا یک سوم وماقی در موقع تحویل وحتمی آمار بگیرید که فقط برای خودش واستفاده خود.وخوانواده باشد والاه خدا جوابتون را بده......

 • مهدی ارسالی در

  با سلام .من کارگر چطور کل مبلغ ظرف ۴۸ ساعت جور کنم لااقل ۵۰ درصد بگیرین بقیه موقع تحویل .من درخواصت وام دادم ۱۵ سال ماشین نداشتم یخورده به فکر کارگر باشین خواهشن

 • مهدی ارسالی در

  سلام.من ۱۵ سال ماشین نداشتم وکارگر هستم چطور کل مبلغ میتونم پرداخت کنم لااقل ۵۰ درصد بگیرید بقیه موقع تحویل .من درخواست وام کردم تو ۴۸ ساعت وامم جور نمیشه

 • مرتضی ارسالی در

  اخه توی ۴۸ساعت چجوری کل هزینه تهیه بشه..خیلی ازافرادسرمایه هاشون دربورس هست وبرای دارودنش حداقل دوروز کاری باید بگگذرره..خیلی هاقصدفروش وسایلشون رودارن..حداقل یکهفته مهلت بدینن..

 • حمید ارسالی در

  تورو به حضرت عباس یه ماشین به من بدید چهل و هفت سالمه تا حالا هم ماشین نداشتم لااقل تا نمردم یه مسافرت با ماشین خودم برم

 • حامد ارسالی در

  آقا من ی سمند مدل ۸۲ دارم بقران بهم معاینه نمیدن پارسال ۵ ملیون پول خلاقه مایعنه دادم .اون آقایی که میگه اونایی که ماشین دارن بهشون ندن.من مجبورم ی چیزی داشته باشم زیر پام که بتونم سرکارمو برم.وگرنه صبح از خونه بزنم بیرون ظهر میرسم سرکارم هیچ خط متروی و اتوبوسم نداره

 • Marzie ارسالی در

  تورو خدا محلت وازیر وجه و حداقل یک روز تمدید کنید

 • ناشناس ارسالی در

  چرامسولین جواب نمیدهند

 • س ارسالی در

  اینم یه جور دزدی دیگه.🖕

ارسال نظر