|
کدخبر: 120702

برنامه‌های درسی دوشنبه شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

جامعه برنامه‌های درسی دوشنبه شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموز ش:

فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس نقشه کشی-مشترک زمینه صنعت

ساعت٨:٣٠ تا٩ درس زبان بصری -مشترک زمینه خدمات

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ سیستم های اندازه گیری - مشترک زمینه صنعت

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ درس کاربرد فناوری های نوین -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ درس ارتباط موثر-مشترک زمینه خدمات

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵فارسی و نگارش پایه دوم 

ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  علوم تجربی پایه هفتم (تجربه و تفکر)

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی  پایه هشتم (مخلوط و جداسازی مواد)

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶علوم تجربی پایه نهم (مواد و نقش آنها در زندگی)

متوسطه دوم:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ عربی زبان قرآن ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس تفکر و سوادرسانه ای  درس انتخابی پایه دهم و یازدهم تمام رشته های

ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس زمین شناسی پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ علوم و فنون ادبی۱,پایه۱۰، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ علوم و فنون ادبی ٢ ، پایه ۱۱، ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ علوم و فنون ادبی ۳، پایه۱۲، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ نگارش١، پایه ۱۰، مشترک رشته ها

ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲، پایه ۱۱، مشترک رشته ها

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ نگار ش٣، پایه۱۲، مشترک رشته ها

ساعت ١١ تا ١١:٣٠ سلامت و بهداشت، پایه۱۲، مشترک رشته ها

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢، فیزیک ۱، پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ فیزیک ٢ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣  فیزیک ٣ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن:

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ علوم و معارف قرآنی٣ پایه ١

منبع: ایسنا

ارسال نظر