|
کدخبر: 173438

تهدیدی جدی برای ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ !

گمرک خواستار ﺭﻓﻊ هر چه سریع تر ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ( ﺭه) شد.

تجارت تهدیدی جدی برای ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ !

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرک کشور در نامه ای از «عباس قبادی» ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ داخلی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ تجارت ﻭ ﺩﺑﯿﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ درخواست کرد  نسبت به ﺭﻓﻊ هر چه سریع تر ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ( ﺭه) اقدامات لازم را به عمل آورند.

به گفته ارونقی از آنجا که ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﮐﻤﺒﻮﺩ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ داخلی ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ متصور هستیم در این نامه از ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ داخلی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ تجارت ﻭ ﺩﺑﯿﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ درخواست کردیم موارد ذکرشده در این نامه ﺑﻘﯿﺪ ﻓﻮﺭﯾﺖ ملحوظ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

ﭘﯿﺮﻭ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭه ... ﻣﻮﺭﺥ ... ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺥ ... ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ جلسه ٢١٩ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺭﺥ ... ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ" ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ کﺸﻮﺭ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ( ﺭه) " ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ:

ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ جلسه ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻃﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ ... ﺑﻪ کلیه ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪ ٤ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ" ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺎﺯه ﺗﺮﺧﯿﺺ ۹۰ﺩﺭﺻﺪﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎﻝ ١٣٩٩ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۰ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ."

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭه ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪه ﺍﺳﺖ، ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۰، ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﺍﺯ نتیجه ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ مطلع ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

منبع: تسنیم

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...