|
کدخبر: 148782

عملکرد ۹ ماهه چند شرکت بورسی

شرکت‌های «فنوال»، «وپاسار» و «کسرام» گزارش عملکرد ۹ ماهه خود را منتشر کردند.

بورس عملکرد ۹ ماهه چند شرکت بورسی

شرکت‌های بورسی «فنوال»، «وپاسار» و «کسرام» گزارش ۹ ماهه خود را منتشر کردند که در ادامه می‌خوانید:

«فنوال»

گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ (حسابرسی شده)، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۷۵۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲۷۹ اعلام شده بود، از افزایش ۵۲۹ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم با سرمایه ۶۷۸ میلیارد و ۳۴۷ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۱۹۰ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۷۵۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۵۲۹ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۲۴۲ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، یک هزار و ۶۹۸ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریال و سود عمالیاتی را یک هزار و ۵۷۱ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود "فنوال" در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲۷۹ ریال و سود خالص را ۱۸۹ میلیارد و ۲۳۱ میلیون ریال قید کرده است.

«وپاسار»

بانک پاسارگاد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۶۹۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۲۰۹ اعلام شده بود، از افزایش ۲۳۳ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

بانک پاسارگاد با سرمایه ۶۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بانک پاسارگاد در دوره یاد شده، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۴۹ میلیارد و ۷۸۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۶۹۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۲۳۳ درصدی برخوردار است.

این شرکت بورسی سود انباشته پایان دوره را با افزایش ۵۳۸ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، مبلغ ۵۳ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود "وپاسار" در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۲۰۹ ریال و سود خالص را ۱۰ هزار و ۵۱۹ میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریال قید کرده است.

«کسرام»

شرکت پارس سرام در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۸ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، کاهش ۴۷ درصدی در زیان مشاهده می‌شود. این شرکت طی دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به شهریور ۹۹، زیان هر سهم را ۱۵ ریال اعلام کرده بود.

شرکت پارس سرام با سرمایه ۹۸۱ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

 شرکت پارس سرام در دوره یاد شده، مبلغ ۷ میلیارد و ۹۵۹ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۸ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش ۴۷ درصدی در شناسایی زیان داشته است.

"کسرام" در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۹، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۴ میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۵ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

منبع: سنا

ارسال نظر