|
کدخبر: 127957

آخرین نوسان قیمت آهن آلات در بازار امروز (۹۹/۰۷/۲۰) + جدول

امروز قیمت میلگرد، خاموت و ورق گالوانیزه افزایش جزئی را تجربه کرده است اما نرخ تیرآهن و ورق سیاه کاهش جزیی را تجربه کرده است.

اصناف آخرین نوسان قیمت آهن آلات در بازار امروز (۹۹/۰۷/۲۰) + جدول

آخرین قیمت آهن آلات در بازار ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

 

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۶.۰۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۰.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۲.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۳.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۰.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۳.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۸۸.۵۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۳۴.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۲۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۲۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۲۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۲۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۲۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۲۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۲۴.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۵۳.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۴۲.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۲۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۰۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۷۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۷۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۵۳.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۴۱.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۵۲.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۵۸.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۳۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۴۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۳۹.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۲۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۹.۰۰۰

 

منبع: تحلیل بازار

ارسال نظر