|
کدخبر: 136738

نوسان قیمت آهن آلات در بازار امروز (۹۹/۰۹/۰۲) + جدول

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.

معدن نوسان قیمت آهن آلات در بازار امروز (۹۹/۰۹/۰۲) + جدول

آخرین قیمت انواع آهن آلات در بازار ۲ آذر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

 

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۸.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۳.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۶.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۳۹.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۴.۵۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۱۰.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۰۲.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۰۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۰۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۰۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۰۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۰۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۰۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۰۲.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۰۲.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۰۲.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۰۲.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۰۲.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۰۲.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۰۲.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۴۶.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۲۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۹۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۸۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۶.۵۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۴۴.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۴۷.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۱۸.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۰.۰۰۰

 

منبع: تحلیل بازار

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...