|
کدخبر: 161655

۱۱ کشور نوروز را جشن می گیرند

اول فروردین یا ۲۱ مارس، روز جهانی نوروز نامگذاری شده است. همچنین این جشن جهانی به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشری ثبت شده است.

جامعه  ۱۱ کشور نوروز را جشن می گیرند

ارسال نظر