|
کدخبر: 142850

بورس نمی‌خواهد شما پولدار شوید! + فیلم

کانال یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحد را می‌توان محدوده خطرناک برای شاخص کل در نظر گرفت.

حجم ویدیو: 10.37M | مدت زمان : 00:02:35
بورس

اما اگر شاخص این عدد را از دست بدهد احتمالا تا یک میلیون و ۵۰ هزار واحد عقب نشینی کند که این موضع بدبینانه خواهد بود.

از سوی دیگر فعلا مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در دسترس است. البته این مدل یک روز مثبت و یک روز منفی یعنی بازار فعلا دوست ندارد شما را پولدار کند و بیم و امید را در کنار هم داشته باشید یعنی یک روز مثبت است و شما را به ورود تشویق می‌کند و یک روز منفی است شما را به خروج وادار می‌کند که در این حالت برآیند سود شما صفر خواهد بود.

 

منبع: شتاب
  • ناشناس ارسالی در

    مقصر و شروع کننده هیجان بازار شخص دولت ب ا همکاری و کمک پیاده نظام خود اقتصاد نیو ز و مشرق از طریق ایجاد هیجان ترس و معرفی سهام عرضه اولیه و تغییر مسیر رشد سایر س هام به سمت عرضه اولیه و مسدود کردن بخش ع مده پول مردم با قوانین مسخره سازمان بورس و فرار دادن مردم از بورس که ارزو می کنم اصلا سازمان بورس به خاطر ماهیت قمار خان ه بودنش تعطیل گردد تا با قانون جدید و اس لامی از نو تاسیس شود این ها همه و عوامل بسیار دیگر مثل رانت اطلاعاتی و نوسانگیری روزانه اقا زاده ها باعث بی اعتمادی مردم و ریزش شده از طرفی مسئولین قضایی و مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود ناظر در بورس برخورد شایسته در بورس نمی کنند و چون بیش ترین ضرر را سهامدار خرد می کند و از بورس سر در نمی آورد هنوز اعتراضات جدی نشده ا ست که اگر جدی شود کسی جلو خسارت آنرا نمی تواند بگیرد هر چند عده ای دشمن نفوذی دو ست می دارند بحران بورس به این مرحله برسد پس مسئولین دلسوز تا دیر نشده اقدام عاجل ...

  • ناشناس ارسالی در

    مقصر و شروع کننده هیجان بازار شخص دولت ب ا همکاری و کمک پیاده نظام خود اقتصاد نیو ز و مشرق و کارشناسانی که خواسته یا ناخوا سته ترس را غالب می کنند از طریق ایجاد هی جان مثلا ببینید این کارشناس محترم داره م یگه شاخص تا ۱۰۵۰ پایین می آید به نظر شما یک تازه وارد از فردا چه تصمیمی خواهد گر فت خب اگه هدف فراری دادن سهامداره که شما نقش همون پیاده نظام دولت رو داری بازی م ی کنی، همچنین معرفی عرضه اولیه و تغییر م سیر رشد سایر سهام به سمت عرضه اولیه ها و مسدود کردن بخش عمده پول مردم با قوانین مسخره سازمان بورس و فرار دادن مردم از بو رس که آرزو می کنم اصلا سازمان بورس به خا طر ماهیت قمار خانه بودنش تعطیل گردد تا ب ا قانون جدید و اسلامی از نو تاسیس شود ای ن ها همه و عوامل بسیار دیگر مثل رانت اطل اعاتی و نوسانگیری روزانه اقا زاده ها باع ث بی اعتمادی مردم و ریزش شده از طرفی مسئ ولین قضایی و مجلس شورای اسلامی به دلیل و جود ناظر در بورس برخورد شایسته در بورس ن می کنند و چون بیشترین ضرر را سهامدار خرد می کند و از بورس سر در نمی آورد هنوز اع تراضات جدی نشده است که اگر جدی شود کسی ج لو خسارت آنرا نمی تواند بگیرد هر چند عده ای دشمن نفوذی دوست می دارند بحران بورس به این مرحله برسد پس مسئولین دلسوز نظام تا دیر نشده اقدام عاجل...

ارسال نظر