|
کدخبر: 185322

آخرین قیمت آهن در بازار (۱۴۰۰/۴/۲۰) + جدول

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته کمی افزایش یافت.

اصناف آخرین قیمت آهن در بازار (۱۴۰۰/۴/۲۰) + جدول

 آخرین قیمت آهن آلات در بیستم تیر ۱۴۰۰ در بازار به شرح زیر است:

 

 

 

 

قیمت روز تیرآهن کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۲۲ ------
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ ------
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ ------
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ ------
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ ------
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ ------
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ ------
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ ------
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۵۰۰ ------
قیمت روز میلگرد کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵ امیر آباد کلاف ۴.۵ ------
هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب شاخه ۶ ۱۶۶/۰۵۵
هر کیلو میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۷.۵ ۱۶۳/۳۰۲
هر کیلو میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۱ ۱۶۳/۳۰۲
هر کیلو میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۵ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۹ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۲۵ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۰ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۶ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متری ۴۷ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۵۶ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۷۵ ۱۶۰/۵۵۰
قیمت روز پروفیل کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ کیان پرشیا ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۴.۵ ۲۲۳/۳۹۵
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۵.۵ ۲۲۲/۹۳۵
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۶.۵ ۲۲۲/۴۷۷
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۷ ۲۲۲/۴۷۷
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۹.۵ ۲۲۲/۰۴۵
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۹ ۲۲۲/۰۴۵
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۶ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۷ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۵ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۹ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۸ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۳ ۲۲۸/۴۴۰
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۷ ۲۲۸/۴۴۰
قیمت روز ناودانی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناب تبریز ۶ متری ۴۲ ------
هر کیلو ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۴۴ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۲ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۶۴ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۱۵ ------
هر کیلو ناودانی ۲۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۳۰ -------
قیمت روز صفحه ستون کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸   --- --- ۲۰۱/۸۳۴
هر کیلو ورق ۱۰   --- --- ۲۰۱/۸۳۴
هر کیلو ورق ۱۲   --- --- -------
هر کیلو ورق ۱۵   --- --- ۱۹۷/۲۴۷
هر کیلو ورق ۲۰   --- --- ۱۹۷/۲۴۷
هر کیلو ورق ۲۵   --- --- -------
قیمت روز نبشی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ ناب تبریز ۶ متری ۹ -------
هر کیلو نبشی ۴ ناب تبریز ۶ متری ۱۵ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز ۶ متری ۲۲ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو نبشی ۶ ناب تبریز ۶ متری ۳۲ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو نبشی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۵۸ ۱۶۰/۵۵۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۹۰  
هر کیلو نبشی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۱۳۰ -------
قیمت روز ورق سیاه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲   رول ۱۲ -------
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۰۹/۱۷۴
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۰۹/۱۷۴
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۲۷/۵۲۲
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۳۶/۶۷۹
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۳۴/۸۶۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۴۶/۷۸۸
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۳۴/۸۶۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۳۴/۸۶۲
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ ---
قیمت روز تسمه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰   ۱۲ متری ۲ -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵   ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰   ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰   ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰   ۱۲ متری --- -------
قیمت روز مفتول کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو حرارتی --- --- --- -------
هر کیلو زیگزاگ --- --- --- -------
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ --- --- --- ۱۸۹/۰۰
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ --- --- --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ --- --- --- -------
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ --- --- --- -------
قیمت روز خاموت کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو خاموت ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ --- --- --- -------
قیمت روز ورق گالوانیزه کارخانه رول وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان ------- ------- ۳۰۱/۸۳۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۲۲۷/۰۶۴
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۲۶۹/۷۲۴
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس کوتاه ------- ۲۶۲/۳۸۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸   ------- ------- ۲۶۰/۵۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹   ------- -------  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱   ------- ------- ۲۵۵/۰۴۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵   ------- ------- ۲۵۵/۰۴۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵   ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲   ------- ------- -------

 

منبع: بازار

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...