|
کدخبر: 122845

نوسان قیمت آهن آلات در بازار امروز (۹۹/۰۶/۲۵) + جدول

امروز قیمت پروفیل، ورق سیاه، خاموت و مفتول افزایش جزئی را تجربه کرده است اما نرخ تیرآهن کاهش جزیی را تجربه کرده است.

آخرین قیمت آهن آلات در بازار ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

 

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۵.۰۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۵.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۶.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۱.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۳.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۴۷.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۸۸.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۱۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۱۶.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۰۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۰۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۰۲.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۰۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۰۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۰۱.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۰۱.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۰۱.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۴۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۲۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۲۳.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۲۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۲۲.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۹۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۵۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۴۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۳۴.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۲۵.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۵۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۳۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۲۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۳۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۲۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۲۴.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۱.۰۰۰

 

 

منبع: تحلیل بازار

ارسال نظر