کدخبر: 107731

قیمت انواع آهن آلات در بازار امروز (۹۹/۰۴/۱۱) + جدول

امروز قیمت ورق گالوانیزه، میلگرد و مفتول افزایش جزئی را تجربه کرده است.

اصناف قیمت انواع آهن آلات در بازار امروز (۹۹/۰۴/۱۱) + جدول

آخرین قیمت آهن آلات در ۱۱ تیر ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۶.۶۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۵.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۸.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۱.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۲۷.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۳۰.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۳۲.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۵۸.۷۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۸۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۸۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۷۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۷۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۸۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۸۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۸۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۸۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۸۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۸۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۸۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۸۵.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۱۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۱۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۱۹.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۱۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۱۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۱۸.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۱۸.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۱۸.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۰۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۹۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۲۰.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۹۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۹۰.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۹۱.۵۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۹۴.۵۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۰۸.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۰۳.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۹۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۸۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۹۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۸۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۹۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۸۷.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۵.۰۰۰

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال نظر