کدخبر: 107246

قیمت آهن آلات ساختمانی در بازار (۹۹/۰۴/۰۹) + جدول

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته افزایش یافته است اما نرخ صفحه ستون و خاموت کاهش جزئی را تجربه کرده است.

معدن قیمت آهن آلات ساختمانی در بازار (۹۹/۰۴/۰۹) + جدول

آخرین قیمت آهن آلات در ۹ تیر ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۶.۰۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۵.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۸.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۲.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۲۷.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۲۹.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۳۱.۹۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۵۸.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۸۴.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۸۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۷۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۷۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۸۳.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۱۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۱۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۱۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۱۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۱۴.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۸۹.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۰۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۹۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۹۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۰۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۰۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۲۰.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۹۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۹۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۹۰.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۹۱.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۹۳.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۰۷.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۰۷.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۰۲.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۹۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۸۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۹۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۸۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۹۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۸۵.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۶۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۰.۰۰۰

 

 

منبع: تحلیل بازار

ارسال نظر