|
کدخبر: 129835

کدام یک از ۹۴ سهم سود بیشتری دارد؟

۹۴ شرکت بورسی و فرابورسی از شناسایی سود خبر دادند.

بورس کدام یک از ۹۴ سهم سود بیشتری دارد؟

 

 «خفولا» در گزارش ۶ ماهه با سود‌های غیرعملیاتی به عدد ۱۱۲۳ ریالی به ازای هر سهم رسیده است.

 «خفناور» ۶ ماهه به زیان ۵۰ ریالی به ازای هر سهم رسیده است.

 «ختوقا» در ۶ماهه ۲۷ ریال سود محقق کرده است که عمده آن از محل سود فروش سرمایه‌گذاری هاست.

 کشت و صنعت جوین «جوین» در ۱۲ ماهه ۸۴۷ ریال سود محقق کرده است.

 «وبصادر» در ۶ ماهه به ازای هر سهم ۲۸۹ ریال محقق کرده است این عدد در مدت مشابه سال قبل ۳ ریال بود و کل سود سال قبل ۱۴ ریال.در سهم بانک از درآمدهای مشاع که به نوعی سود عملیاتی بانک هاست، «وبصادر» رشد ۲۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را دارد و در ۳ ماهه دوم پیشرفت خوبی کرده است. مبادلات ارزی در ۶ماهه ۹۷۵ میلیارد تومان زیان درج شده و سایر درامد‌ها نقش بسزایی درروند سود‌سازی دارد.

 پکویر در ۹ماهه با عدد خوب ۱۴۹۰ میلیارد ریالی در سود عملیاتی مواجه بود. ۶ماهه ۵۳۸ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت. ۶ ماهه ۲۵۸ میلیارد ریال سود خالص و ۱۱۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود ۹ماهه سود خالص ۹۶۴ میلیارد ریال بود.

 تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده «کباده» در ۶ماهه به سود ۱۳۳۱ ریالی رسیده که کمی از مدت مشابه سال قبل بیشتر است.

 «وپویا» حسابرسی شده ۶ماهه به سود ۱۲۷۵ ریالی رسیده است.

 «فپنتا» در ۶ ماهه تلفیقی ۳۸۸۵۶ ریال سود محقق کرده. در سود اصلی این عدد ۱۳۲۴ ریال است. سهم ۳ماهه ۷۲۱ ریال محقق کرده بود و ۴۹ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت در ۶ ماهه سود عملیاتی به ۸۸ میلیارد ریال رسیده است. سود تلفیقی جالبی را فپنتا دارد.

 «شگل» در ۹ ماهه ۱۳۳۹ ریال سود محقق کرده است. ۶ ماهه ۸۸۵ ریال سود محقق کرده در ۳ماهه ۳۸۶ ریال محقق کرده بود. سهم در ۳ماهه ۴۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۸۵ میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۶ ماهه این عدد ۱۱۰۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶ماهه ۸۸۵ میلیارد ریال سود خالص دارد. ۹ ماهه ۱۶۹۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص ۱۳۳۹ میلیارد ریال است.

 «سصوفی» در ۶ ماهه ۶۸۶ ریال بوده و شرایط خوبی دارد. ۳ ماهه ۲۲۳ ریال سود محقق کرده است که رشد خوبی داشت. سهم در۳ ماهه ۳۱۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۴۵ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه ۸۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۵۵ میلیارد ریال سود خالص دارد.

   «سرود» در ۶ ماهه ۷۶۲ و در ۳ماهه ۲۶۶ ریال سود محقق کرده است. سهم ۳ ماهه به سود عملیاتی ۲۶۹ و سود خالص ۲۱۵ میلیارد ریالی رسیده است در ۶ ماهه سود عملیاتی ۷۱۷ و سود خالص ۶۱۶ میلیارد ریال بود و پیشرفت خوبی درسود عملیاتی داشته است.

 «قاسم» در گزارش ۶ ماهه ۵۸۳ ریال سود هرسهم داشته است ۳ ماهه به سود ۴۷۰ ریالی رسیده بود. سهم در۳ ماهه ۲۷۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۷۲ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ ماهه ۶۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۷۰۵ میلیارد ریال سود خالص دارد پیشرفت خوبی در سود عملیاتی داشته ولی سود غیرعملیاتی برای ۳ ماهه اول است.

 «سمایه» در ۶ ماهه ۹۴۸۰ ریال زیان محقق کرده است. زیان انباشته شرکت ۳۰۷ هزار میلیارد ریال است. تنها نکته خاص سرمایه این است که وضعیت زیان دهی شرکت اندکی شتابش کمتر شد.

 «پلاسک» هم به اندک سودی رسیده و ۳ ریال سود در ۶ ماهه محقق کرده است.

 «غدام» در ۶ ماهه به سود ۳۵۰ ریالی به ازای هر سهم رسیده بود و ۹ ماهه ۸۰۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است.

 «ساروم» در ۶ ماهه ۱۷۱۱ ریال سود محقق کرده است سهم ۳ماهه ۷۳۲ ریال محقق کرده بود.سهم ۳ماهه ۱۱۰۹ میلیارد ریال فروش، ۵۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۱۲ میلیارد ریال سود خالص دارد.۶ ماهه سود عملیاتی به ۱۳۵۵ میلیارد ریال رسیده و سود خالص ۱۱۹۷ میلیارد ریال است گزارش خوبی برای ساروم بوده است.

 «فسازان» رشد سود خوبی داشته ۶ ماهه ۱۲۰۸ ریال سود داشته و این در حالی است که در ۳ماهه ۴۰۰ ریال محقق کرد. سهم ۳ ماهه ۲۸۱ میلیارد ریال سود عملیاتی ۲۳۹ میلیارد ریال سود خالص داشته ۶ ماهه سود عملیاتی ۸۴۱ و سود خالص ۷۲۵ میلیارد ریال بوده است.

 «هرمز» ۶ ماهه ۸۴۷ ریال سود محقق کرده است ۳ماهه ۱۶۷ ریال محقق کرده بود و گزارش بسیار خوبی داشت. سهم ۳ماهه ۵۰۳۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۱۷۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه سود عملیاتی ۲۳۹۲۰ و سود خالص ۲۱۱۸۶ میلیارد ریال است و البته ۷۳۹۲ میلیارد ریال سود تسعیر ارز دارد.

 «وپست» در ۶ ماهه ۶۹۰ ریال سود تلفیقی و ۶۴۷ ریال سود اصلی داشته است که مدت مشابه قبل این عدد ۱۸ ریال زیان بود.

 «قثابت» در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۴۰ ریال زیان و در سود اصلی ۲۲۹ ریال زیان محقق کرده است.

 «سپید» ماکیان شرکتی است که در فرابورس پذیرفته شده و امید نامه‌اش منتشر شده و حالا قصد دارد به بازار بیاید سهم این دوره ۶ ماهه خوب نبوده و فقط ۸۸ ریال سود محقق کرد.

 «فالوم» و فروش انواع هادی‌های متناسب با درخواست خریدار شرکت اسسکو به مبلغ ۴۳۱ میلیارد ریال.

 «وبشهر» را باید ۱۲ماهه دید ولی در هر صورت ۶ماهه ۳۶۶ ریال سود محقق کرده است کخ مدت مشابه سال قبل این عدد ۲۰ ریال بود.

 «وبملت» در ۶ ماهه ۳۳۵ ریال سود محقق کرده است که ۳۵۱% از مدت مشابه بیشتر است سهم ۴۵،۳۱۵،۲۶۸ میلیون ریال سهم بانک از درآمدهای مشاع و ۱۲۱،۰۷۱،۹۹۸ میلیون ریال درامد مبادلات ارزی دارد.

 «وکادو» در ۳ ماهه ۳ریال سود محقق کرده است.

 «لپیام» ۹ ماهه ۱۵۹ ریال سود محقق کرده است که در حد و حدود سال قبل بود.

 «شستان» ۶ ماهه ۵ ریال سود محقق کرده است.

 «شستا» در ۳ ماهه ۵۵۳ ریال سود محقق کرده است.

 «پلوله» در ۶ ماهه کمی سرعت زیان دهی را کنترل کرده و ۳۱۶ ریال زیان محقق کرده و در ۳ ماهه نیز ۲۲۳ ریال زیان داشت. سهم توضیح داده است فقدان سرمایه در گردش مشتریان دولتی ( شرکت‌های آبفای شهری و روستایی و سازمان‌های جهاد کشاورزی )، کاهش قابل ملاحظه مناقصات و همچنین حضور رقبا در مناقصات موجود با مبالغ غیر منطقی و پایین در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹و همچنین عدم شناسایی تعدیلات به دلیل عدم تحقق آن، منجر به کاهش میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است.

 «نطرین» در ۶ ماهه ۹۵ ریال سود محقق کرده و نسبت به سال قبل نصف شده است سال قبل ۱۰۱ میلیارد ریال و امسال ۵۲ میلیارد ریال سود خالص داشته است.

 «غسالم» در ۶ ماهه ۳۸ ریال سود محقق کرده است.

 مرغ اجداد زربال از زیر مجموعه‌های «زکوثر» در ۶ ماهه سال قبل ۷۸۷ و ۶ ماهه امسال نصف ان یعنی ۳۵۴ میلیارد ریال سود خالص داشت.

 «وهور» فروش سهام شرکت گهر انرژی سیرجان و شناسایی سود ۷۰۲۴ میلیارد ریالی.

 «فرآور» در ۶ ماهه ۳۱۵ ریال سود محقق کرده است مدت مشابه نیز به همین شکل بوده است.

 «وملت» ۵۹ ریال سود در ۹ ماهه محقق کرده است.

 کرازی در۶ ماهه ۸۰۶ ریال سود تلفیقی و در سود اصلی ۸۰۱ ریال سود محقق کرده است. ۳ ماهه در سود تلفیقی ۲۴۴ ریال و در سود اصلی ۲۴۸ ریال محقق کرده است. سهم ۳ ماهه ۳۵۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۹۸ میلیارد ریال سود خالص داشت. در ۶ ماهه سود عملیاتی ۹۵۹ و سود خالص ۹۶۰ میلیارد ریال است.

 گزارش خاص «نوری» سهمی که ۳ ماهه ۲۴۵۳ ریال محقق کرده بود در ۶ ماهه به تحقق سود ۱۴۸۲۰ ریالی رسیده است. نوری در ۳ ماهه ۲۵۴۳ ریال سود محقق کرده است. سود عملیاتی ۴۸۶۲ میلیارد ریال و سود خالص با کمک اقلام متفرقه ۳۶۸۳ میلیارد ریال در جمع به ۷۶۳۰ میلیارد ریال رسیده است. در ۶ ماهه ۴۱۴۳۶ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و رشد خاصی کرده است. ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسعیر ارز دارد. سود خالص ۴۴۴۶۰ میلیارد ریال شده است.

 «سیمرغ» در ۹ ماهه ۴۵۴ ریال محقق کرده است. در ۶ ماهه ۲۷۲ ریال سود محقق کرده است مدت مشابه ۹ ماهه قبل ۶۲ ریال بوده و کل سود سال قبل ۳۵۳ ریال بوده است.

 «شلیا» در ۱۲ماهه ۱۰۹۸ ریال سود محقق کرده است. با توجه به صدور برگ قطعی مالیاتی برای دوره مالیاتی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۶و۳۱/۰۵/۱۳۹۷وهمچنین برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده سال‌های ۹۶و۹۷ و صدور برگ مطالبه سازمان تامین اجتماعی جهت مابه التفاوت بیمه سخت و زیان آور یکی از پرسنل بازنشسته بین سال‌های ۱۳۸۲تا۱۳۹۷در طی دوره مورد گزارش اثرات ناشی از این تعدیلات در حساب سود وزیان انباشته منعکس و حسابهای مالیات پرداختنی و سایر حسابهای پرداختنی اثرات مذکور منعکس گردید.

 گزارش افق کوروش واقعا جالب بوده سهمی که سال قبل در۶ ماهه ۱۸۸۱ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت در ۶ ماهه امسال به ۳۴۴۳ میلیارد ریال رسید و در سود خالص با کمک سود‌های متفرقه درامد سرمایه گذاری‌ها که ۶۹۶۴ میلیارد ریال بوده به ۹۷۹۹ میلیارد ریال سود خالص در ۶ ماهه رسید. ۳ ماهه با سرمایه جدید ۱۵۴۰ ریال محقق کرده بود ۶ ماهه این عدد ۳۲۶۶ ریال بوده است.

 «خفنر» در ۶ ماهه ۱۱۶ ریال سود محقق کرده است.

 «وگردش» در ۶ماهه ۱۰۶ ریال سود محقق کرده است در مدت مشابه سال قبل این عدد زیان بود.

 «کمرجان» در ۹ ماهه ۷۹۳ ریال سود محقق کرده است. سهم ۳ ماهه ۱۵۳ ریال و ۶ ماهه ۴۰۵ ریال سود محقق کرده است.

   «گشان» در مجمع از ۱۱۴۱۰ ریال ۱۱۴۱ ریال تقسیم کرد.

 «خکرمان» هم در ۶ ماهه ۲۲ ریال محقق کرده است.

 «توریل» با درامد سرمایه گذاری‌ها متحول شد. ۶ ماهه ۶۵۰ ریال سود محقق کرده است. سهمی که ۵۰۸ ریال در ۳ ماهه سود محقق کرده و ۱۴۰۰ میلیارد ریال ان غیرعملیاتی است در ۳ ماهه ۲۸۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۲۶ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ ماهه سود عملیاتی ۷۴۲ میلیارد ریال و سود خالص ۲۰۸۰ میلیارد ریال است و رشد خوبی کرده است گزارش خوبی از نظر عملیاتی داشته است.

 گزارش خوب از «کویر» سهم در ۶ماهه ۲۱۷۸ ریال سود محقق کرده است. در ۶ ماهه ۲۱۷۸ ریال محقق کرده و عدد خوبی داشت سهمی که ۳ ماهه ۵۹۹ ریال محقق کرد و پیشرفت بالایی داشت. سهم در ۳ماهه ۲۶۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۵۶ میلیارد ریال سود خالص دارد.در ۶ ماهه ۷۷۷۲ میلیاردریال سود عملیاتی و ۷۸۳۹ میلیارد ریال سود خالص دارد. گزارش خوبی است.

 «غاذر» در ۳ ماهه به تحقق سود ۵۸۷ ریالی رسیده است که از ۴۳ میلیارد ریال سود خالص حدود ۱۷ میلیارد ریال غیرعملیاتی است.در ۶ ماهه ۹۴۹ ریال سود داشته که ۶۳ میلیارد ریال آن سود عملیاتی بوده است و به سود خالص ۷۱ میلیارد ریالی رسیده است.

 «شتران» در ۶ ماهه با سرمایه جدید ۳۴۸ ریال محقق کرده است سهم در شفاف سازی‌های قبل در ۵ ماهه ۲۰۴۲۵ میلیارد ریال، در ۳ ماهه ۱۳۳۲۸ و در ۶ ماهه ۲۶۰۶۶ میلیارد ریال سود محقق کرده است. نکته جالب در گزارش «شتران» تا ۵ ماهه سود ناخالص محقق شده ۵۵۱۷ میلیارد ریال بوده در ۶ ماهه و در یک ماه اخر این عدد به ۷۰۲۸ میلیارد ریال رسیده و رشد خوبی در یک ماه اخیر داشت.

 «فولاژ» در یک گزارش خوب ۹۴۴ ریال سود در ۶ ماهه محقق کرده است. در ۶ ماهه ۹۴۴ و در ۳ماهه ۳۳۱ ریال محقق کرده است. سهم در ۳ ماهه ۲۵۲۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۸۵ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۶ ماهه ۶۸۸۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۶۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد. گزارش خوبی است که هنوز سود غیرعملیاتی در ان لحاظ نشده است.

 سرمایه‌گذاری پردیس «پردیس» در ۹ماهه ۱۲۸۲ ریال سود محقق کرده است.

 «ونفت» در ۹ماهه ۳۱۸ ریال سود محقق کرده است.

   «ومهان» ۶ماهه ۱۴۴۶ ریال سود محقق کرده است.

 «پتایر» در ۶ ماه به ازای هر سهم ۳۵۲۶ ریال سود محقق کرده است که ۱۷۳% از مدت مشابه قبل بیشتر است.

 «کفپارس»: سال مالی شرکت منتهی به آذر است. این شرکت در نه ماهه نخست امسال حدود ۱ میلیارد تومان (معادل ۱۰ تومان به ازای هر سهم) سود خالص شناسایی کرده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این شرکت حدود ۵ میلیارد تومان زیان ساخته بود. این شرکت در تابستان حدود ۲۴.۹ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فصل گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت از روند با ثباتی برخوردار نیست. در این فصل حدود ۲۷ درصد گزارش شده است که نسبت به فصل گذشته ۱۳ درصد افت کرده است. در نتیجه این شرکت در این فصل حدود ۲۱۳ میلیون تومان سود خالص شناسایی کرده که نسبت به سود ۱.۹ میلیارد تومانی فصل گذشته افت شدیدی را تجربه کرده است. با وجود گزارش فصلی نامناسب ساختار مالی شرکت در کل رو به بهبود است. قیمت سهم ۱۷، ۳۰۰ تومان است و در سه ماه گذشته متوقف بوده است.

 «وسپه» در ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۱۲۰ ریال سود محقق کرده است.

 «وتوسم» در ۹ماهه ۲۶۲۸ ریال سود محقق کرده است.

 «ارفع» در ۶ ماهه با سرمایه جدید ۷۶۹ ریال سود محقق کرده است در ۳ ماهه با سرمایه جدید ۳۷۲ ریال محقق کرده بود. در ۶ ماهه ۱۱۹۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۲۲۹ میلیارد ریال سود خالص دارد.

 «سیدکو» در ۶ ماهه ۵۵۴ ریال سود محقق کرده است که مدت مشابه قبل این عدد ۶۸ ریال بوده است.

   «فایرا»: در ۶ ماهه ۱۳۶۰ ریال سود محقق کرده است در حالی که ۳ ماهه ۱۶۰ ریال محقق کرده بود. سهم ۳ماهه با فروش ۹۶۸۳ میلیارد ریالی، سود عملیاتی ۱۱۰۶ و سود خالص ۸۳۰ میلیارد ریالی مواجه شده در ۶ ماهه سود عملیاتی به ۸۳۱۸ و سود خالص ۷۰۶۹ میلیارد ریال بود و گزارش خوبی را راهی کدال کرده است.

 «وغدیر» را باید در ۱۲ماهه دید ولی در هر صورت ۹ ماهه ۳۱۴ ریال سود محقق کرده است.

 «دامین» در ۶ماهه ۵۱۶ و ۳ ماهه ۲۱۴ ریال سود محقق کرده بود در ۳ ماهه سهم ۴۳۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۸۹ میلیارد ریال سود خالص دارد.در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۰۰۶ و سود خالص ۶۹۷ میلیارد ریال بود که کمی هزینه مالی بیشتر شد.

 «مادیرا» در سه ماهه اول ۱۷۰ ریال و در سه ماهه دوم با رشد ۳۸۷ درصدی ۸۲۸ ریال سود به ازای هر سهم ساخت. این شرکت در دوره شش ماهه در مجموع ۹۹۸ ریال سود به ازای هر سهم ساخته که نسبت به مدت مشابه سال قبل سود خالص شرکت ۹۱ درصد رشد داشته است. انصافا «مادیرا» هم شرایط جالبی داشته و ۹۹۸ ریال سود در ۶ ماهه محقق کرده است وحدود دوبرابر مدت مشابه سال قبل سود داشته است. سهم ۳ ماهه ۱۷۰ ریال محقق کرد.سهم ۳ ماهه ۶۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۴۳ میلیارد ریال سود خالص داشت ۶ ماهه سود عملیاتی با یک جهش ۳۴۶۶ و سود خالص ۳۱۹۴ میلیارد ریال است.

 «دفرا» در ۶ ماهه ۸۷۰ ریال سود محقق کرده است. سهم ۶ ماهه خوبی داشت چرا که ۲۲۲ ریال به ازای هرسهم در ۳ ماهه سود محقق کرده است. ۳ ماهه ۱۹۹ میلیارد ریال سود عملیاتی ۱۵۵ میلیارد ریال سود خالص دارد. ۶ ماهه ۷۸۲ میلیارد ریال سود عملیاتی. ۶۰۹ میلیارد ریال سود خالص دارد.

 «ولراز» در ۶ ماهه ۱۱۲ ریال زیان محقق کرده است.

 «ونیرو» در ۶ ماهه ۳۲۰ ریال سود محقق کرده است این عدد در مدت مشابه سال قبل ۳ ریال بود.

 «دالبر» در ۶ ماهه ۱۰۹۱ ریال سود محقق کرده است. ۳ ماهه ۲۸۲ ریال محقق کرده است. در ۳ ماهه فروش ۱۷۱۳ و سود عملیاتی ۷۴۵ میلیارد ریالی سود خالص ۵۲۴ میلیارد ریالی را داشت. ۶ ماهه ۲۰۵۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص ۲۰۲۹ میلیارد ریال بوده است.

 «وخارزم» در مجمع ۵۰ ریال تقسیم کرد.

 «ساراب» در ۶ ماهه ۵۹۸ ریال سود محقق کرده و ۶ ماهه ۶۴۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۵۳ میلیارد ریال سود خالص دارد.

 «سفانو» در ۳ ماهه ۶۸۲ ریال سود محقق کرده است.۶ ماهه نیز این عدد ۱۶۰۱ ریال است. سهم ۲۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است و ۳۴۱ میلیارد ریال سود خالص. در ۶ ماهه نیز سود عملیاتی به ۷۰۰ و سود خالص ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

 «غبهار» در ۶ ماهه ۲۹۶ ریال سود محقق کرده است.

   «سخاش» در ۶ ماهه ۲۹۳۰ ریال محقق کرده سهمی که در ۳ ماهه ۱۰۳۸ ریال سود محقق کرده بود. سهم در ۳ ماهه ۱۱۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۲۹ میلیارد ریال سود خالص دارد. در ۶ ماهه سود عملیاتی ۳۷۷ و سود خالص ۳۶۶ میلیارد ریال بود.

 «سغرب» در ۶ ماهه ۷۳۴ ریال سود محقق کرده است در ۳ ماهه با سود‌های غیرعملیاتی به تحقق سود ۴۳۶ ریالی رسیده است. در ۳ ماهه ۱۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و ۸۴ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی محقق کرده و به سود ۲۱۸ میلیارد ریالی رسیده است. در ۶ ماهه سود عملیاتی ۳۱۶ میلیارد ریال و سود خالص ۳۶۶ میلیارد ریال بوده و نرمال پیش رفت.

 «کنور» در بین سنگ آهنی‌ها جالب بوده ۶ ماهه ۳۲۸۷ و ۳ ماهه ۲۲۶۷ ریال سود محقق کرده است. در ۳ ماهه سود عملیاتی ۱۷۹۸ میلیارد ریال و سود غیرعملیاتی ۴۹۴۷ و در مجموع سود خالص ۶۶۵۶ میلیارد ریال است. در ۶ ماهه سود عملیاتی ۳۵۹۱ میلیارد ریال و سود خالص ۹۶۵۲ میلیارد ریال بوده. رشد خوبی در سود داریم به واسطه سود غیرعملیاتی.

 سرمایه‌گذاری «وآوا» نوین در ۶ ماهه ۲۱۴۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است.

 «خپارس» در ۳ ماهه ۱۳۴ ریال زیان محقق کرده است و ۶ ماهه ۳۹۳ ریال سود محقق کرده در ۳ ماهه ۱۷۱۵ میلیارد ریال زیان عملیاتی و ۱۴۱۷ میلیارد ریال هزینه مالی دارد. در ۶ ماهه زیان عملیاتی به ۵۴۳۶ میلیارد ریالی رسیده و رشد بالایی در زیان دهی داشته. زیان ۸۹۲۸ میلیارد ریالی را داشته است.

 «دسبحا» با کمک درامد‌های غیرعملیاتی به سود ۱۸۶ ریالی رسیده است.

 «خدیزل» در ۶ ماهه ۹۲۷ و ۳ ماهه ۲۷۶ ریال سود محقق کرده است در ۳ ماهه سود عملیاتی ۳۱۹ میلیارد ریال است ولی با تحقق ۹۹ میلیارد ریال درامد سرمایه گذاری‌ها به سود خالص ۲۷۵ میلیارد ریالی رسیده است. در ۶ ماهه سود عملیاتی با رشد ۱۲۱۲ میلیارد ریال و سود خالص ۹۶۲ میلیارد ریال شده است.

 «ورفاه» در ۶ ماهه ۱۳۱ ریال سود محقق کرده است.

 «کپرور» در ۶ ماهه ۱۱۰۷ ریال سود داشت سهمی که ۳ ماهه ۳۶۰ ریال محقق کرده. در ۳ ماهه کپرور ۱۴۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و با کمک سود غیرعملیاتی ۱۹۴ میلیارد ریال سود خالص دارد در ۶ ماهه سود عملیاتی ۵۹۵ و سود خالص ۵۹۷ میلیارد ریال است.

 «شدوص» در ۶ ماهه ۶۰۴ سود محقق کرده است. ۳ ماهه به سود ۲۷۵ ریالی رسیده است. ۳ ماهه ۱۵۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۰ میلیارد ریال سود خالص دارد. ۶ ماهه ۳۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی ۲۸۶ میلیارد ریال سود خالص دارد.

 «حکشتی» را باید ۱۲ماهه دید ولی در هر صورت ۳ ماه ۱۰ ریال زیان محقق کرده است.

 سرمایه‌گذاری ساختمانی اعتماد گستر «ثعتما» در ۶ماهه به ازای هر سهم ۲۹۲۵ ریال سود محقق کرده است.

   «ثمسکن» در ۹ ماهه ۲۵۳ ریال سود محقق کرده است مدت مشابه این عدد ۱۹ ریال است.

 «دسانکو» این شرکت در ۶ ماهه نخست امسال حدود ۱۸ میلیارد تومان (معادل۲۱ تومان به ازای هر سهم) سود خالص شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹۹ درصد رشد داشته است. این شرکت در تابستان حدود ۱۱۸ میلیارد تومان فروش داشته که بهترین فروش فصلی شرکت محسوب می‌شود. حاشیه سود ناخالص شرکت با ۱۱ درصد کاهش نسبت به فصل گذشته، به ۳۶ درصد رسیده است. در نتیجه این شرکت در این فصل حدود ۱۲.۲ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که بهترین عملکرد فصلی شرکت محسوب می‌شود. قیمت سهم ۱، ۷۷۴ تومان است و در سه ماه گذشته ۴۵ درصد افت داشته است.

 «شپترو» همچنان در مدار زیان است ۶ماهه ۲۸۵ و ۳ ماهه نیز ۴۵ ریال زیان به ازای هرسهم محقق کرده بود.  

 «وصنا» در ۹ ماهه ۱۶۳۳ ریال سود محقق کرده است مدت مشابه قبل این عدد ۳۷۲ ریال بوده است.

 «شرنگی» در ۶ ماهه ۶۷۶۴ ریال سود محقق کرده است.

 «حفاری» در ۶ماهه ۱۵۰۳ ریال سود محقق کرده است که بیش از هزار میلیارد تومان درامد تسعیر دارد و عمده درامد و سود خالص ۷۸۳۲ میلیارد ریالی ناشی از همین امر است. سهم در ۶ ماهه ۸۴۰ میلیارد ریال سود ناخالص دارد.

 «غپینو» ۳۰ ریال به ازای هر سهم در ۳ ماهه محقق کرده بود در ۶ ماهه ۹۷ ریال محقق کرده است.

 «خکمک» در ۶ ماهه به سود ۳ریالی رسیده است.

 «وحکمت» در ۶ ماهه ۱۱۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه قبل که ۲۰ ریال بوده رشد خوبی داشته است.

 «کحافظ» در۶ ماهه ۲۶۶ ریال سود محقق کرد. سهم ۳ ماهه امسال به ۵۵ میلیارد ریال سود رسیده در نهایت ۳۸ ریال به ازای هر سهم محقق کرد. در ۶ ماهه سود عملیاتی با رشد ۱۹۲ و با کمک سود غیرعملیاتی ۳۹۰ میلیارد ریال سود خالص داشت.

منبع: دنیای بورس

ارسال نظر