|
کدخبر: 133167

پایان مهلت ارسال فهرست معاملات به سازمان مالیات

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات ۵شنبه گذشته بوده و در صورتی که ادارات مالیاتی آنها تعطیل بوده امروز شنبه ۱۷آبان ماه آخرین مهلت خواهد بود.

اقتصاد پایان مهلت ارسال فهرست معاملات به سازمان مالیات

محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات ۵ شنبه گذشته بوده و در صورتی که ادارات مالیاتی آنها تعطیل بوده امروز شنبه ۱۷ آبان ماه آخرین مهلت خواهد بود.

در این نامه ادارات مالیاتی با اشاره به مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/ ۰۴ /۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به فصل تابستان سال ۱۳۹۹ آمده است: نظر به اینکه در اجرای ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال ۱۳۹۶ ، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ بوده است و با توجه به اینکه تاریخ مذکور مصادف با روز پنجشنبه بوده و برخی از ادارات کل امور مالیاتی از جمله ادارات امور شهر تهران در روز پنجشنبه تعطیل رسمی می باشند لذا با عنایت به مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷۷) قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال ۱۳۹۹ صرفا برای مودیانی که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط آنها در روز پنجشنبه تعطیل رسمی بوده اند، امروز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ اعلام می شود.

 

منبع: فارس

ارسال نظر