کدخبر: 106797

قیمت انواع آهن آلات در بازار امروز (۹۹/۰۴/۰۷) + جدول

قیمت انواع آهن آلات اعلام شد.

اصناف قیمت انواع آهن آلات در بازار امروز (۹۹/۰۴/۰۷) + جدول

آخرین قیمت آهن آلات در ۷ تیر ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۵.۹۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۶.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۱۸.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۲.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۲۸.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۴۵.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۵۵.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۸۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۷۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۷۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۸۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۸۳.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۱۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۱۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۱۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۱۳.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۱۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۱۳.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۸۳.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۸۳.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۸۳.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۸۳.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۸۳.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۸۳.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۱۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۰۰.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۸۳.۵۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۸۳.۵۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۸۳.۵۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۸۳.۵۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۸۳.۵۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۸۳.۵۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۸۳.۵۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۹۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۹۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۹۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۹۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۰۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۲۰.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۸۳.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۸۳.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۸۳.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۸۳.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۸۳.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۹۱.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۹۳.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۰۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۰۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۸۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۸۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۸۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۸۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۸۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۸۳.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۶۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۷۰.۰۰۰

 

منبع: تحلیل بازار

ارسال نظر