دشوارترین کار هر حکومت از نظر رهبری

نشریه خط حزب الله در آخرین شماره خود مطلبی از مقام معظم رهبری با عنوان " دشوارترین کار هر حکومت تامین عدالت است" منتشر کرده است.

گسترش‌نیوز: نشریه خط حزب الله در یکصد و شصت و ششمین شماره خود به انتشار بخش از سخنرانی رهبر معظم انقلاب درباره حکومت داری امیرالمومنین (ع) که در ۲۳ آبان سال ۸۲ انجام شده پرداخته که به شرح زیر است.

"اگر به زندگی امیرالمؤمنین و حـوادث دوران پنج سـاله ی حکومـت آن حضـرت تقریبـا نـگاه کنیـم، میبینیـم عمـده ی آنچـه برای آن بزرگـوار در ایـن مـدت بـه عنوان مشـکل پیش آمد، ناشـی از عدالتخواهی ایشـان بود. ایـن نشـان می‌دهد کـه مسئله ی عدالـت چقـدر سـخت اسـت. عدالتخواهـی و دنبـال عدالـت رفتـن، بـه زبـان آسـان اسـت؛ امـا در عمـل آنقـدر بـا موانـع گوناگـون مواجـه می‌شود کـه دشـوارترین کار هـر حکومـت و نظامـی این اسـت کـه عدالـت را در جامعه تأمیـن کنـد.

امیرالمؤمنیـن در ایـن عبارت معـروف فرمـوده اسـت: “وَ اللَّهِ لَأَنْ أَبِیتَ عَلَی حَسَکِ السَّعْدَانِ مُسَهَّداً أَوْ أُجَرَّ فِی الْأَغْلَالِ مُصَفَّداً، أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَلْقَی اللَّهَ وَ رَسُولَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ وَ غَاصِباً لِشَیْءٍ مِنَ الْحُطَامِ؛” یعنـی از خلافت کنـار آمدن هیـچ؛ اگر مرا بـه غـل و زنجیر بکشـند و روی خارهـای مغیلان هم با تـن عریان بکشـانند، حاضـر نیسـتم حتی بـه یـک نفـر از بندگان خـدا ظلـم کنـم. به خاطـر همیـن منطـق، امیرالمؤمنیـن همـه ی مشـکلات دوران خلافـت خـود را لمس کـرد و بـا آنهـا مواجه شـد؛ چون عدالـت او بـود کـه آن دشـمن‌ها و دشـمنی‌ها را علیـه او به وجـود می‌آورد. امیرالمؤمنیـن ایسـتادگی کـرد و به خاطـر مواجهـه با مشـکلات و حـل آنها حاضر نشـد از عدالـت دسـت بـردارد؛ ایـن شـد درس."

منبع: خبرآنلاین

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید