بازدید معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از موسسه صمت

بازدید دکتر رضا رحمانی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از موسسه صمت