<![CDATA[گسترش]]> https://www.gostaresh.news Fri, 01 Dec 2023 17:20:06 +0000 Sat, 25 Nov 2023 06:40:00 +0000 info@gostaresh.news (gostaresh) info@aasaam.com (aasaam) aasaam fa-IR <![CDATA[دیوار کوتاه فرهنگیان بازنشسته/تاخیر ۴ ماهه صندوق بازنشستگی در پرداخت حقوق]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-71/314491-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-71/314491-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 مسئله جدی این است که چرا بعد از گذشت بیش از ۳ ماه از تاریخ بازنشستگی فرهنگیان، که افرادی عزیز و زحمتکش این کشور هستند، پیامک "دریافت مدارک برقراری حقوق بازنشستگی" در آذر ماه برای آنان ارسال شود؟ این سؤال جدی را مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری باید پاسخ دهند.

"در شهریور و مهر ماه امسال، مجموعاً ۵۳ هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته شده‌اند که ۳۰ هزار نفر از این تعداد در پایان مهر ماه و پس از تکمیل پرونده‌هایشان، حقوق خود را دریافت کرده‌اند. ۱۳ هزار نفر دیگر از ۵۰ هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته در انتهای آبان‌ ماه جاری حقوق خود را به‌همراه معوقه مهرماه دریافت خواهند کرد ضمن اینکه مابقی این افراد نیز به‌دلیل عدم صدور حکم بازنشستگی و برگشت به کار در آموزش و پرورش، حقوق آنها واریز نشده است و بخشی دیگر نیز به‌دلیل نقص پرونده حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکرده‌اند که به‌محض تکمیل شدن پرونده‌هایشان، حقوق بازنشستگی خود را دریافت خواهند کرد."

در ادامه رضا مسلمی؛ مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره جزئیات برقراری و پرداخت حقوق شاغلین تازه بازنشسته شده از وزارت آموزش و پرورش گفته بود: "از مهر ماه امسال ۶۵ هزار و ۴۰۰ نفر از شاغلین وزارت آموزش و پرورش، بازنشست شده یا در آستانه بازنشستگی قرار گرفته‌اند؛ تا (شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲) برای تعداد ۵۳هزار و ۴۰۰ نفر از شاغلین فرهنگی که بازنشسته شده‌اند، با توجه به ارسال مدارک و مستندات لازم از سوی دستگاه اجرایی محل اشتغال، حکم بازنشستگی قطعی صادر شده است؛ از این تعداد که حکم بازنشستگی برای آن‌ها صادر شده، ۳۰هزار و ۵۹۶ نفر در «مهرماه» حقوق بازنشستگی خود را دریافت کرده‌اند.

]]>
Fri, 01 Dec 2023 12:30:00 +0000
<![CDATA[حق الزحمه دستیاران پزشکی تغییر کرد / قانون جدید راضی کننده است؟]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-104/314387-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-104/314387-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA ابوالفضل باقری فرد: کسانی که اکنون درخواست حق و حقوق دستیاران را مطرح می‌کنند و نگران وضعیت شغلی و معیشت آن‌ها هستند، ساکت بودند.

در مراسم تجلیل از رتبه‌های برتر آزمون دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی سال ۱۴۰۲، ابوالفضل باقری فرد اظهار کرد: قبل از آغاز دولت، حق الزحمه دستیاری در حد ۱.۵ میلیون تومان بود. در آن زمان، کسانی که اکنون درخواست حق و حقوق دستیاران را مطرح می‌کنند و نگران وضعیت شغلی و معیشت آن‌ها هستند، ساکت بودند. اما در دو سال اخیر، تعمیر وضعیت حقوق دستیاران صورت گرفته و به مبلغ ۸ میلیون تا ۱۱ میلیون تومان برای دستیاران مجرد و متأهل رسیده است.

]]>
Thu, 30 Nov 2023 01:30:00 +0000
<![CDATA[باید دست کسانی که پایان نامه با کیفیت می نویسند، بوسید!!]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-71/314331-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AF https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-71/314331-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AF

در چند سال گذشته، اغلب پایان نامه های انجام شده ارشد و دکترا، به دلیل عدم آگاهی دانشجویان و وجود شرکت های انجام دهنده پایان نامه، به انجام پایان نامه هایی کپی  وداده سازی شده تبدیل شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، عامل هایی مانند عدم وجود انگیزه و عدم آموزش های تخصصی برای پایان نامه، منجر انجام پایان نامه های بدون کیفیت شده است. هدف اصلی این مقاله، آگاهی دانشجویان از مراحل درست و علمی پروپوزال و پایان نامه و اهمیت آن در پیشبرد موفقیت های شخصی دانشجویان می باشد.

اهمیت پایان نامه برای دانشجویان

]]>
Wed, 29 Nov 2023 06:20:00 +0000
<![CDATA[هشدار پلیس فتا به دانش آموزان/۳۲ گیگ اینترنت رایگان در شادجعلی است]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314240-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314240-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA سرهنگ علی‌محمد رجبی: پیام دریافت ۳۲ گیگ اینترنت رایگان در شاد کلاه‌برداری و برای دسترسی به حساب بانکی شما است؛ مراقبت باشید.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا، سرهنگ علی‌محمد رجبی، در تاریخ دوشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۲، درباره کلاهبرداری با ترفند دریافت اینترنت رایگان برای دانش‌آموزان هشدار داد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا، سرهنگ علی‌محمد رجبی، اظهار کرد که اخیراً پیامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که مدعی دریافت ۳۲ گیگابایت اینترنت رایگان در اپلیکیشن شاد از سوی وزارت آموزش و پرورش می‌باشد، اما این پیام جعلی است و ترفندی است که توسط کلاهبرداران برای دسترسی به حساب‌های بانکی افراد استفاده می‌شود.

]]>
Tue, 28 Nov 2023 07:50:00 +0000
<![CDATA[پرداخت وام بدون بهره دانشگاه آزاد به این دانشجویان ]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314223-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86 https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314223-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86 رئیس دانشگاه آزاد گفت: در حال بررسی اختصاص وام بلند مدت بدون بهره به دانشجویان هستیم تا فشار شهریه بر دانشجویان دکتری کمتر شود.

دکتر محمدمهدی طهرانچی درباره هزینه‌های تحصیلی دانشجویان دکتری در دانشگاه آزاد بیان کرد که متوسط شهریه در این دانشگاه برای انواع مقاطع تحصیلی، از کاردانی تا دکتری، حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. او اظهار داشت که با توجه به این تعرفه‌ها، متوسط شهریه در دانشگاه آزاد به حداکثر ۷ میلیون تومان نمی‌رسد، در حالی که در دانشگاه‌های دولتی، هزینه‌های تحصیلی برابر با پنج برابر این مقدار است.

وی گفت: میزان شهریه دانشگاه آزاد مبلغ چندان زیادی نیست. اگرچه ما نیز تورم را در جامعه احساس می‌کنیم اما اگر دانشجویان مقطع دکتری نرخ شهریه خود را با شهریه یک مهدکودک یا مدرسه غیرانتفاعی مقایسه کنند متوجه می‌شوند که شهریه پرداختی آنها معادل یک سال شهریه یک مهد کودک یا مدرسه غیرانتفاعی است.

]]>
Tue, 28 Nov 2023 06:20:00 +0000
<![CDATA[بازیگر معروف یوسف پیامبر درگذشت + عکس]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-18/314188-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-18/314188-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 پروانه معصومی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون درگذشت.

پروانه معصومی بازیگر که چند سالی بود در گیلان زندگی می‌کرد ساعتی قبل در صومعه سرا درگذشت.

نعیمه نظام‌دوست از همکاران این بازیگر در گفت‌وگویی با ایسنا خبر درگذشت پروانه معصومی را تایید کرد.

]]>
Mon, 27 Nov 2023 10:47:44 +0000
<![CDATA[هزینه نجومی تحصیلات تکمیلی / دکتر شدن رویا شد!]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314028-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314028-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF درس خواندن در مقطعی که شما را از نظر اقتصادی تحت فشار بگذارد و بجای تمرکز بر روی درس‌ها نگران شهریه، تهیه کتاب و جزوه باشید نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم خواهد بود. چراکه بعد از فارغ التحصیلی و گذراندن دوره طولانی و درس‌های سخت تفاوت چندانی در جامعه برای شما ایجاد نخواهد کرد.

بررسی‌های اخیر نشان از کاهش تمایل افراد جامعه به ادامه تحصیلات تکمیلی است. در مقایسه میزان شرکت کنندگان امسال با سال‌های گذشته روند کاهشی در این خصوص حکایت از عدم تمایل افراد برای داشتن مدرک در مقاطع بالاتر را دارد. به گونه‌ای که طبق گفته مدیر روابط عمومی سازمان سنجش حدود ۱۵۱ هزار نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند که در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۰ هزار نفر کاهش  تقاضا داشته است.

در سال  ۱۴۰۲تعداد داوطلبان این آزمون ۱۶۹ هزار و ۹۹۴ نفر بود. همچنین تعداد ۱۸۶ هزار و ۵۸۹ نفر در آزمون سال ۱۴۰۱ شرکت کرده بودند.  بخش کثیری از داوطلبان در گروه علوم انسانی ثبت نام کرده بودند. کمترین تعداد داوطلب مربوط به گروه دامپزشکی نیز بود. این اعداد و ارقام نشان از کاهش علاقه افراد به ادامه تحصیل است.

]]>
Mon, 27 Nov 2023 07:40:00 +0000
<![CDATA[توزیع ۱۵۰ میلیاردی تجهیزات آموزشی به عشایر این استان]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314084-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314084-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 احمد سعیدی از توزیع بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی با مشارکت آموزش پرورش عشایر، بسیج سازندگی، خیرین و ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان فارس خبرداد.

احمد سعیدی،  گفت: ما در سازمان بسیج عشایری بیش از ۳ هزار ۵۰۰ برنامه در بین رویکرد کلان سازمان بسیج مستضعفین، جهاد تبیین، جهاد خدمت و جهاد امیدآفرینی در رده‌های مقاومت بسیج در دستور کار داریم.

وی افزود: در عرصه‌های مختلف خدمات رسانی، خدمات دهی، حضور گروهای جهادی تخصصی دامپزشکی در عرصه‌های فرهنگی با برگزاری یادواره‌های شهدای عشایر، برگزاری مسابقات ورزش‌های بومی و محلی عشایر، برگزاری مسابقات و محافل قرآنی، ایجاد خیمه‌های عشایری با موضوع جهاد تبیین و روشنگری، حضور سازمان یافته بسیجیان عشایر در نماز جمعه ۳ آذر ۱۴۰۲ برگزار شد.

]]>
Mon, 27 Nov 2023 01:30:00 +0000
<![CDATA[تجاری سازی فضای آموزشی این استان در دستور کار قرار گرفت]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314080-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314080-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA رضا رضایی: خوشبختانه با توجه به تفاهمنامه سه جانبه آموزش و پرورش، ثبت اسناد، املاک، مسکن و شهرسازی، اقدامات خوبی در سال جاری در راستای مستندسازی املاک آموزش و پرورش صورت گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از مستندسازی بیش از ۹۰ درصد از املاک آموزش و پرورش استان در دو سال آینده خبر داد و گفت: تجاری‌سازی فضاهای آموزشی در تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان در دستور کار است.

رضا رضایی پنجم آذرماه در نشست با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان از مستندسازی بیش از ۴۵۰ ملک از املاک آموزش و پرورش استان در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

]]>
Sun, 26 Nov 2023 23:30:00 +0000
<![CDATA[نمایشگاه آثار خط‌نقاشی محمد وجدانی برگزار شد]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-71/314118-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-71/314118-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF نمایشگاه آثار خط‌نقاشی استاد محمد وجدانی، شاعر،نویسنده،طراح،خوشنویس و نقاش از ۲۶ تا ۲۹ آبان۱۴۰۲ در محل گالری انجمن کلیسای انجیلی آلمانی‌زبان در ایران در خیابان شریعتی، یخچال، وارسته، شهید شیدایی، شماره ۱۲۳/۱ برگزار شد.

نمایشگاه آثار خط‌نقاشی استاد محمد وجدانی قرار بود، در آبان‌ماه سال گذشته و با یادِ عزیزِ عباس معروفی نویسنده معروف و ارزشمند برگزار شود، که نشد.

محمد وجدانی در مورد برگزاری این نمایشگاه می گوید: می‌دانید، آدم کسی را که با او خندیده ممکن است فراموش کند، اما کسی را که با او گریسته، هرگز از خاطر نخواهد برد، و برای من، عباس، مثال مجسم این ماجراست... اگر مثالی البته داشته باشد.

]]>
Sun, 26 Nov 2023 17:30:00 +0000
<![CDATA[بودجه ۴۰ هزار میلیاردی برای تجهیز و نوسازی هنرستان ها /افزایش تقاضای دانش اموزان برای این مدراس]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314082-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3 https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314082-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3 رضا عزتی:۴۰ میلیارد تومان برای تجهیز و توسعه هنرستان‌های استان لازم است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان گفت: ۴۰ میلیارد تومان برای تجهیز و توسعه هنرستان‌های استان لازم است و ضرورت دارد بخشی از این اعتبارات از طریق اعتبارات استانی تامین شود.

رضا عزتی عصر  در جلسه شورای آموزش و پرورش لرستان که در محل سالن جلسات استانداری استان برگزار شد، اظهار کرد: ۳۴ درصد دانش‌آموزان لرستانی به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش هدایت شدند.

]]>
Sun, 26 Nov 2023 10:40:00 +0000
<![CDATA[کلیه دانشجویان پزشکی بیمه حوادث شدند/سنوات بیمه تامین اجتماعی این دانشجویان لحاظ میشود]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314077-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314077-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اتفاقات خوبی در بخش بیمه برای دانشجویان امسال رقم خورده است، گفت: همه دانشجویان علوم پزشکی مقاطع مختلف ، تحت پوشش بیمه حوادث قرار دارند.

دکتر احد بنار صبح روز شنبه ۴ آذر ماه با حضور در برنامه تلویزیونی صبح بخیر ایران با بیان این خبر افزود: امسال در آغاز سال تحصیلی جدید و با شروع ترم جدید، همه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی در همه مقاطع را زیر پوشش بیمه حوادث قرار دادیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به دنبال تفاهمنامه‌ای که در سال ۱۴۰۱ با سازمان تامین اجتماعی به امضاء رسید، دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی، از بیمه تامین اجتماعی بهره مند شدند و آنها با پرداخت حق بیمه حداقلی و تعیین شده، از خدمات درمانی می توانند استفاده کنند و علاوه بر آن، سنوات آنها در طول دوران دانشجویی، برای بازنشستگی لحاظ می شود.

]]>
Sun, 26 Nov 2023 10:30:00 +0000
<![CDATA[شش ویژگی‌ روش‌ مدرن تدریس]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314057-%D8%B4%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3 https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/314057-%D8%B4%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3 حسین چناری، پژوهشگر و نظریه‌پرداز آموزشی

روش تدریس جدید که آن را روش تدریس مدرن می‌نامیم بیشتر مبتنی بر فعالیت است و ذهن یادگیرنده را متمرکز و او را به طور کامل در فرآیند یادگیری درگیر می‌کند.

چناری

]]>
Sun, 26 Nov 2023 09:40:00 +0000
<![CDATA[کودکان این ۲ استان بیسواد هستند / ماجرا چیست؟]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-71/314051-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-71/314051-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA هادی موسوی‌نیک، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشستی که به تازگی در خانه اندیشمندان مجلس درباره رابطه کار کودک و میزان توسعه یافتگی کشور برگزار شد، تاکید کرد که بیشترین میزان بازماندگی از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی رخ داده است.

 

 

]]>
Sun, 26 Nov 2023 09:10:00 +0000
<![CDATA[عکس زیرخاکی / بیتا فرهی سوار بر پیکان]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-66/313977-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86 https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-66/313977-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86 خودرویی که در آن بیتا فرهی را مشاهده می‌کنید یک پیکان است.

بیتا فرهی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما که به دلیل عارضه ریه و قلبی در بیمارستان دی بستری بود، ظهر امروز ۴ آذرماه از دنیا رفت. قابی به یاد ماندنی از مرحوم خسرو شکیبایی در کنار مرحوم بیتا فرهی در فیلم ماندگار «هامون» به کارگردانی «داریوش مهرجویی» را ببینید.

 

]]>
Sat, 25 Nov 2023 13:30:00 +0000
<![CDATA[بازیگر معروف سینما و تلویزیون درگذشت + عکس]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-18/313960-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-18/313960-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 بیتا فرهی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما که به دلیل عارضه ریه و قلبی در بیمارستان دی بستری بود، ظهر امروز ۴ آذرماه از دنیا رفت.

بیتا فرهی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما که در بیمارستان دی بستری بود، ظهر امروز ۴ آذرماه از دنیا رفت. این بازیگر که چندی پیش به دلیل بیماری ریوی در بیمارستان بستری بود؛ امروز دار فانی را وداع گفت.

 

]]>
Sat, 25 Nov 2023 11:30:00 +0000
<![CDATA[ادعای عجیب وزیر آموزش و پرورش / کمبود معلم نداریم!]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-71/313945-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-71/313945-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 با وجود انتقادات برخی نمایندگان مبنی بر کمبود معلم، وزیر آموزش و پرورش امروز هم تاکید کرد: کمبود معلم در مدارس کنونی نداریم، همه مدارس ما معلم دارند.

بیتا فرهی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما که در بیمارستان دی بستری بود، ظهر امروز ۴ آذرماه از دنیا رفت. این بازیگر که چندی پیش به دلیل بیماری ریوی در بیمارستان بستری بود؛ امروز دار فانی را وداع گفت.

 

]]>
Sat, 25 Nov 2023 09:00:00 +0000
<![CDATA[فوری/ مدارس ۵ شهر تهران غیرحضوری شد]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/313941-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-72/313941-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF براساس تصمیم کارگروه هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوا، فعالیت آموزشی مدارس در کلیه مقاطع تحصیلی در شهرهای ورامین، قرچک، باقر شهر، کهریزک و قلعه نو در شیفت بعد از ظهر امروز (۴ آذر ماه) غیر حضوری شد. و به صورت مجازی برگزار می شود.

براساس تصمیم کارگروه هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوا، فعالیت آموزشی مدارس در کلیه مقاطع تحصیلی در شهرهای ورامین، قرچک، باقر شهر، کهریزک و قلعه نو در شیفت بعد از ظهر امروز (۴ آذر ماه) غیر حضوری شد. و به صورت مجازی برگزار می شود.

علیرضا مزینانی - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و دبیر کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوا - گفت: با توجه به پایداری و سکون جوی و افزایش آلودگی هوای تهران، کارگروه هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوا به منظور اتخاذ تصمیمات لازم، صبح امروز (۴ آذرماه) به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، دبیری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و با حضور اعضاء در محل استانداری تهران تشکیل شد.

]]>
Sat, 25 Nov 2023 08:35:00 +0000
<![CDATA[فوری / زمان ثبت‌نام دانشگاه فرهنگیان اعلام شد]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-71/313925-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-71/313925-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF فرآیند برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ از پنجم آذر با ثبت نام داوطلبان در سایت سازمان سنجش آغاز می‌شود.

همزمان با آغاز فرایند ثبت نام نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ از فردا، ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آزمون رشته‌های پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی سال ۱۴۰۳ نیز آغاز می‌شود.

بر اساس برنامه زمانی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و آزمون رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی در سال ۱۴۰۳ از فردا ۵ آذر آغاز می‌شود و تا ۱۱ آذر ادامه خواهد داشت.

]]>
Sat, 25 Nov 2023 07:20:00 +0000
<![CDATA[واریز معوقات به حساب این معلمان / فرهنگیان بخوانند]]> info@gostaresh.news (gostaresh) https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-7/313911-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF https://www.gostaresh.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-7/313911-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF اطلاعیه صندوق ذخیره فرهنگیان درخصوص واریز سهم الشرکه و سود فرهنگیان و معوقات معلمان بازنشسته مهر منتشر شد.

 به اطلاع فرهنگیان بازنشسته مهرماه ۱۴۰۲ عضو صندوق ذخیره فرهنگیان می رساند سهم الشرکه و سود پرسنل محترم بازنشسته به حساب بانک سرمایه واریز شده است. لذافرهنگیان محترم با در دست داشتن کارت ملی وشناسنامه می توانند به بانک سرمایه در استانها مراجعه و نسبت به دریافت کارت مربوطه جهت دریافت مبلغ مذکور اقدام نمایند.

براساس این اطلاعیه، سود سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ در پایان سال جاری و معوقات سنوات قبل مربوط به واریزی سهم دولت به محض وصول محاسبه و پرداخت خواهد شد.

]]>
Sat, 25 Nov 2023 06:40:00 +0000