آقای رئیس جمهوری دایره جرم وسیع است

ناصر بزرگمهر / مدیرمسئول

آقای رئیس‌جمهوری یک تومن یعنی چقدر؟

ناصر بزرگمهر / مدیرمسئول