|
کدخبر: 186703

قیمت آهن آلات ساختمانی در بازار امروز (۱۴۰۰/۴/۲۶)

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرا کمی همراه شد.

 آخرین قیمت آهن آلات در بیست و ششم تیر ۱۴۰۰ در بازار به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

قیمت روز تیرآهن کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۲۲ ۱۷,۴۳۱,۱۹۲
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۳۲۱,۱۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ ۲,۳۲۱,۱۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ ۳۷,۱۵۵,۹۶۳
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ ۴۵,۶۸۸,۰۷۳
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ ۵۶,۸۸۰,۷۳۳
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ ۶۶,۰۵۵,۰۴۵
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ ۷۳,۳۹۴,۴۹۵
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۵۰۰ ۸۷,۱۵۵,۹۶۳
قیمت روز میلگرد کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵ امیر آباد کلاف ۴.۵ ------
هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب شاخه ۶ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۷.۵ ۱۵۵,۹۶۳
هر کیلو میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۱ ۱۵۵,۹۶۳
هر کیلو میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۵ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۹ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۲۵ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۰ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۶ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متری ۴۷ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۵۶ ۱۵۴,۱۲۸
هر کیلو میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۷۵ ۱۵۴,۱۲۸
قیمت روز پروفیل کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ کیان پرشیا ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۴.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۵.۵ ------
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۶.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۷ ------
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۹.۵ ------
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۹ ------
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۶ ۲۲,۹۳۵
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۷ ۲۲,۹۳۵
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۵ ۲۲,۹۳۵
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۹ ۲۲,۹۳۵
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۸ ۲۲,۹۳۵
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۳ ۲۲,۹۳۵
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۷ ۲۲,۹۳۵
قیمت روز ناودانی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناب تبریز ۶ متری ۴۲ ------
هر کیلو ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۴۴ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۲ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۶۴ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو ناودانی ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۱۵ ------
هر کیلو ناودانی ۲۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۳۰ -------
قیمت روز صفحه ستون کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸   --- --- ۲۰۴/۵۸۷
هر کیلو ورق ۱۰   --- --- ۲۰۲/۷۵۲
هر کیلو ورق ۱۲   --- --- ۲۰۲/۷۵۲
هر کیلو ورق ۱۵   --- --- ۲۰۲/۷۵۲
هر کیلو ورق ۲۰   --- --- -------
هر کیلو ورق ۲۵   --- --- -------
قیمت روز نبشی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ ناب تبریز ۶ متری ۹ -------
هر کیلو نبشی ۴ ناب تبریز ۶ متری ۱۵ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز ۶ متری ۲۲ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو نبشی ۶ ناب تبریز ۶ متری ۳۲ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو نبشی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۵۸ ۱۵۷,۷۹۸
هر کیلو نبشی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۹۰  
هر کیلو نبشی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۱۳۰ -------
قیمت روز ورق سیاه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲   رول ۱۲ -------
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۱۲,۸۴۴
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۱۲,۸۴۴
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۳۰,۲۷۵
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۴۰,۳۶۶
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۳۸,۵۳۲
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۴۹,۵۴۱
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۳۷,۶۱۴
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۳۳,۰۲۷
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ ---
قیمت روز تسمه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰   ۱۲ متری ۲ -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵   ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰   ۱۲ متری --- ۱۸۹/۰۰
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰   ۱۲ متری --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰   ۱۲ متری --- -------
        -------
قیمت روز مفتول کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو حرارتی --- --- --- -------
هر کیلو زیگزاگ --- --- --- -------
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ --- --- --- ۱۸۹/۰۰
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ --- --- --- ۱۸۷/۵۰۰
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ --- --- --- -------
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ --- --- --- -------
قیمت روز خاموت کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو خاموت ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ --- --- --- -------
قیمت روز ورق گالوانیزه کارخانه رول وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۳۲۲/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس کوتاه ------- ۲۸۸/۲۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸   ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹   ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱   ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵   ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵   ------- ------- ۲۸۲/۷۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲   ------- ------- -------

 

منبع: بازار

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...